Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 412/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 17/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/2011/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI VÀ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 19/TTr-STC ngày 11/02/2011 và Báo cáo thẩm định số 60/BC-STP ngày 08/3/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo quyết toán vốn theo niên độ ngân sách hàng năm:

a) Đối với nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý:

a.1) Đối với các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án được phân cấp của chủ đầu tư): Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến các Sở, Ban, Ngành được phân cấp quản lý trước ngày 28 tháng 02 năm sau.

a.2) Đối với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

a.3) Đối với Kho bạc nhà nước tỉnh: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 4 năm sau.

b) Đối với nguồn vốn do ngân sách huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn quản lý:

b.1) Đối với các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án): Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã trước ngày 28 tháng 02 năm sau.

b.2) Đối với Kho bạc nhà nước huyện, thị xã: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

b.3) Đối với các Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 4 năm sau.

2. Thời gian thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm:

a) Đối với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc thẩm định quyết toán năm của các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án) thuộc trách nhiệm quản lý; Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính.

b) Đối với Sở Tài chính: Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý đến từng Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã.

c) Đối với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã:  Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm, nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý đến từng chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án).

d) Đối với các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án), các Sở, Ban, Ngành được phân cấp quản lý, Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thị xã: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính), có trách nhiệm thực hiện và có Văn bản giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH1, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 412/2011/QĐ-UBND ngày 17/03/2011 quy định thời gian gửi và thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7