Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 41/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 12/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 229/TTr-SKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007 “Về việc phân cấp và chuyển giao nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý nhà nước cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) trên các lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý như sau:

- Cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng;

- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được phân cấp cho tỉnh quản lý.

Điều 2. Ủy quyền quản lý nhà nước cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc trên các lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý như sau:

- Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại đảo Phú Quốc; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu (trừ 02 dự án thuộc tuyến đường vòng quanh đảo và xuyên đảo do Sở Giao thông Vận tải đang là chủ đầu tư);

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư và xác nhận ưu đãi đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý;

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư và xác nhận ưu đãi đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc, hoạt động đầu tư trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các sở, ngành của tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức bàn giao các hồ sơ và thủ tục có liên quan cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo nội dung được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định;

- Cử cán bộ giúp Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được phân cấp hoặc ủy quyền nêu trên, đồng thời tham mưu để giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng đến khi Ban Quản lý đủ điều kiện thực hiện độc lập;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh và Ban Quản lý có trách nhiệm rà soát lại các chủ trương giao đất trước đây cho các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn lập quy hoạch và thực hiện đầu tư, nếu hết thời hạn mà chưa triển khai (không có lý do chính đáng) thì trình UBND tỉnh thu hồi theo quy định.

Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc có trách nhiệm chủ trì phối hợp các sở, ngành của tỉnh thực hiện các công việc sau:

- Chủ động tổ chức tiếp nhận các công việc của các sở, ngành bàn giao theo nội dung được phân cấp hoặc ủy quyền như trên;

- Tổ chức phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý với Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc và các sở, ban, ngành của tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất;

- Đối với các lĩnh vực không được ủy quyền hoặc phân cấp quản lý, Ban Quản lý có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan giúp các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư theo cơ chế “Một cửa”;

- Trách nhiệm, quyền hạn khác của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện theo Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức thực hiện việc giao, nhận hồ sơ thủ tục và các vấn đề khác theo đúng quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 và Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!