Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4011/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn 2016

Số hiệu: 4011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 09/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4011/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP BÀU TRĂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Liên Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 5949/VPCP-KTN ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 26 tỉnh, thành phố (đt 2);

Căn cứ Công văn số 3331/UBND-CNN ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bàu Trăn, huyện Củ Chi;

Xét Công văn số 3946/UBND-QLĐT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Khánh Thuận;

Xét Công văn số 79/CV-CCN ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Công ty Nệm Vạn Thành về việc thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn, huyện Củ Chi và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1279-PC/VPTU ngày 30 tháng 6 năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 7619/SCT-QLCN ngày 18 tháng 7 năm 2016 về thẩm định hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn tại ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Khánh Thuận làm đơn vị kinh doanh hạ tầng với các nội dung chính như sau:

1. Tên gọi, vị trí, gii hạn và phạm vi cụm:

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Bàu Trăn.

- Vị trí cụm: ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô: Diện tích đất cụm công nghiệp là 75 ha. Trong đó:

+ Diện tích đất cụm công nghiệp (giai đoạn 1): 50 ha;

+ Diện tích đất dành cho mở rộng cụm công nghiệp (giai đoạn 2): 25 ha.

Và diện tích đất phục vụ khu tái định cư, cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội, nhà ở và lưu trú công nhân: 20 ha.

- Giới hạn khu đất có các mặt giáp giới như sau:

+ Phía Đông: giáp kênh rạch và đất trồng trọt.

+ Phía Tây: giáp đất trồng trọt.

+ Phía Nam: giáp kênh rạch và đất trồng trọt.

+ Phía Bắc: giáp đất trồng trọt.

2. Tính chất, chức năng cụm: Là cụm công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư phát triển bốn ngành công nghiệp trọng yếu theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ngành: Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; Ngành công nghiệp dệt may - da giày (không có nhuộm, thuộc da trong cụm); Ngành sản xuất cao su kỹ thuật, nhựa kỹ thuật; Cơ khí chế tạo máy, khuôn mẫu; Điện tử - công nghệ thông tin,...

3. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất.

4. Ưu đãi đầu tư: Đơn vị kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Bàu Trăn được hưởng các ưu đãi theo Luật Đầu tư.

Điều 2. Cụm công nghiệp Bàu Trăn chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp đã được ban hành.

Điều 3. Đơn vị kinh doanh hạ tầng có trách nhiệm tổ chức lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Khánh Thuận và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TT
UB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT, ĐT;
- Lưu: VT (KT-T) XP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4011/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 về thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.828

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214