Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/QĐ-BGTVT năm 2009 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 40/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 40/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TẢI TRỌNG CÁC CẦU YẾU CÒN LẠI TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành “Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN do Bộ Giao thông vận tải quản lý”;
Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Quyết định số 2991/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2006 của Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt Khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; Quyết định số 1084/QĐ-ĐS ngày 17/8/2006 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án;
Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”;
Xét tờ trình số 2761/TTr-ĐS ngày 09/12/2008 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh;
Trên cơ sở báo cáo thẩm định số 1768/CQLXD-GTC ngày 31/12/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về kế hoạch đấu thầu đấu thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:  Tổng giá trị 6.430 triệu đồng

- Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình được giao cho Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (nay là Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT) thực hiện tại Quyết định số 2845/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2005, với kinh phí là: 6.062.043.000 đồng được duyệt tại Quyết định số 2775/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2006 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Công tác tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình được giao cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Phú thực hiện tại Quyết định số 538/QĐ-ĐS ngày 19/5/2008, với kinh phí là: 368.560.000 đồng được duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-ĐS ngày 10/3/2008 của Tổng công ty ĐSVN.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung này đảm bảo đúng quy định.

2. Công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị ước tính 124.417 triệu đồng, bao gồm các công việc sau đây:

- Chi phí Quản lý dự án và chi phí khác : 16.257 triệu đồng

- Chi phí dự phòng (Phần còn lại của dự án): 108.160 triệu đồng

(Giá trị trên là giá trị ước tính theo tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3303/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải).

- Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các hạng mục trên theo đúng các quy định, đặc biệt lưu ý phân bổ dự phòng khi thực hiện.

3. Công tác GPMB:

Tạm phê duyệt tổng chi phí theo quyết định đầu tư: 22.000 triệu đồng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Phần kế hoạch đấu thầu: Tổng giá trị 1.277.839 triệu đồng

4.1 Phần xây lắp: Phân chia thành 16 gói thầu, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu:

TT

Tên gói thầu

Ký hiệu

1

Gói thầu số 1: Cải tạo, nâng cấp 13 cầu (cầu Km916+755, cầu Km922+005, cầu Km928+228, cầu Km935+983, cầu Km959+400, cầu Km960+040, cầu Km960+420, cầu Km985+506, cầu Km1035+777, cầu Km1055+959, cầu Km1060+523, cầu Km1064+370,  cầu Km1085+518)

CYNB1

2

Gói thầu số 2: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km1096+788, cầu Km1161+210, cầu Km1201+006, cầu Km 1223+841, cầu Bãi Gió Km1231+466, cầu Suối Dừa Km1232+717, cầu Km1235+688, cầu Km1243+392)

CYPK3

3

Gói thầu số 3: Cải tạo, nâng cấp 5 cầu (cầu Km1546+796, cầu Suối Dầu Km 1550+335, cầu Suối Lạnh Km1578+511, cầu Km1581+969, cầu Suối Mơ Km 1606+335)

CYSG1

4

Gói thầu số 4: Cải tạo, nâng cấp 3 cầu (cầu Km1082+828, cầu Km 1083+069, cầu Km1093+877)

CYNB4

5

Gói thầu số 5: Cải tạo, nâng cấp 6 cầu (cầu Km1567+872, cầu Km1569+937, cầu Sông Dinh Km1595+393, cầu Gia Huynh Km1614+138, cầu Km1644+787, cầu Chợ Đồn Km1700+622)

CYSG2

6

Gói thầu số 6: Cải tạo, nâng cấp 5 cầu (cầu Km 1061+100, cầu Km 1061+637, cầu Km 1073+310, cầu Km 1082+284, cầu Km 1082+484)

CYNB3

7

Gói thầu số 7: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Hiệp Vinh Km1107+990, cầu Km1110+460, cầu Suối Bụt Km1112+240, cầu Km1122+755, cầu Km1126+231, cầu Suối Chàm Km1144+174, cầu Trà Ô Km1146+534, cầu Lộ Sấu Km1158+200)

CYPK1

8

Gói thầu số 8: Cải tạo, nâng cấp 11 cầu (cầu Km1383+034, cầu Km1385+202, cầu Phước Lợi Km1391+050, cầu Km1393+518, cầu Km1396+796, cầu Km1400+421, cầu Km1405+877, cầu Mương Quan Km1415+169, cầu Phú Quý Km1416+939, cầu Km1430+310, cầu Km1431+263)

CYTH1

9

Gói thầu số 9: Cải tạo, nâng cấp 9 cầu (cầu Km 918+970, cầu Km 923+530, cầu Km 937+662, cầu Km 949+350, cầu Km 959+010,  cầu Km1009+450, cầu Km 1048+182, cầu Km 1049+780, cầu Km 1057+808)

CYNB2

10

Gói thầu số 10: Cải tạo, nâng cấp 10 cầu cầu Bà Tâm Km1162+042, cầu Cây Cam Km1166+282, cầu Bến Nhát Km1167+169, cầu Phú Mỹ Km1178+597, cầu Km1179+333, cầu Km1179+529, cầu Km1179+794, cầu Km1180+192, cầu Km1226+552, cầu Km1227+934)

CYPK2

11

Gói thầu số 11: Cải tạo, nâng cấp 10 cầu (cầu Vĩnh Chân Km1318+715, cầu Km1321+317, cầu Km1322+596, cầu Km1330+395, cầu Km1330+586, cầu Hồ Tân Km1341+727, cầu Sông Trường Km1342+353, cầu Suối Sâu Km1346+618, cầu Km1364+445, cầu Km1376+302)

CYPK6

12

Gói thầu số 12: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km837+155, cầu Km844+675, cầu Km845+025, cầu Km855+203, cầu Xã Lao BT Km856+335, cầu Xã Lao thép Km856+472, cầu Rộc Trà Km858+041, cầu Suối Thót Km860+799)

CYĐN2

13

Gói thầu số 13: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km798+791, cầu Phong Lệ 3 Km802+553, cầu Bầu Khe Km810+112, cầu La Thọ Km811+012, cầu Lở Km811+595, cầu Ông Ngọ Km812+168, cầu Cò Đỗ Km823+678, cầu Km823+985)

CYĐN1

14

Gói thầu số 14: Cải tạo, nâng cấp 9 cầu (cầu Km1281+754, cầu Km1283+229, cầu Km1286+493, cầu Km1290+888, cầu Km1292+192, cầu Km1293+829, cầu Km1299+610, cầu Đôi  Km1317+517, cầu Km1317+936

CYPK5

15

Gói thầu số 15: Cải tạo, nâng cấp 12 cầu (cầu Km1440+298, cầu Km1445+245, cầu Km1445+684, cầu Km1448+948, cầu Km1453 +484, cầu Km1463+842, cầu Km1463+970, cầu Km1482+112, cầu Km1490+473, cầu Km1525+869, cầu Km1531+123, cầu Km1533+762)

CYTH2

16

Gói thầu số 16: Cải tạo, nâng cấp 7 cầu (cầu So Đũa Km1215+876,  cầu Km1245+527, cầu Km1250+937, cầu Km1253+223, cầu Km1255+471, cầu Km1256+073, cầu Km1261+362)

CYPK4

- Các nội dung khác của gói thầu:

TT

Ký hiệu gói thầu

Giá gói thầu ước tính  (triệu đồng)

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

CYNB1

44.208

Quý III/2009

390 ngày

2

CYPK3

50.608

Quý III/2009

390 ngày

3

CYSG1

51.616

Quý IV/2009

390 ngày

4

CYNB4

61.733

Quý IV/2009

420 ngày

5

CYSG2

57.914

Quý I/2010

390 ngày

6

CYNB3

67.644

Quý I/2010

450 ngày

7

CYPK1

71.539

Quý II/2010

450 ngày

8

CYTH1

73.310

Quý II/2010

480 ngày

9

CYNB2

74.308

Quý III/2010

480 ngày

10

CYPK2

81.758

Quý III/2010

480 ngày

11

CYPK6

84.492

Quý IV/2010

480 ngày

12

CYĐN2

91.365

Quý IV/2010

510 ngày

13

CYĐN1

92.455

Quý I/2011

510 ngày

14

CYPK5

98.088

Quý I/2011

540 ngày

15

CYTH2

100.534

Quý II/2011

540 ngày

16

CYPK4

111.138

Quý II/2011

540 ngày

- Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4.2. Các gói thầu khác: Phân chia thành 17 gói thầu, cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu ước tính (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hợp đồng

1

Gói thầu số 17:  Rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ thi công các gói thầu xây lắp: CYĐN1, CYĐN2, CYNB1, CYNB2, CYNB3, CYNB4.

1.645

Chỉ định thầu

Phần lập PAKTTC: theo tỷ lệ phần trăm; Phần thi công: theo đơn giá

Quý II/2009

180 ngày

2

Gói thầu số 18:

Rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ thi công các gói thầu xây lắp: CYPK1, CYPK2, CYPK3, CYPK4, CYPK5, CYPK6, CYTH1, CYTH2, CYSG1, CYSG2.

4.018

Chỉ định thầu

Phần lập PA KTTC: Theo tỷ lệ phần trăm; Phần thi công: theo đơn giá

Quý II/2009

180 ngày

3

Gói thầu số 19:

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán; khảo sát, lập hồ sơ phương án giải phóng mặt bằng và cắm cọc GPMB

28.917

Đấu thầu rộng rãi, 02 túi hồ sơ

Phần khảo sát và cắm cọc GPMB: theo đơn giá; Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Quý I/2009

24 tháng

4

Gói thầu số 20:

Thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

600

Đấu thầu rộng rãi, 02 túi hồ sơ

Theo tỷ lệ phần trăm

Quý I/2009

Theo tiến độ gói thầu Khảo sát Thiết kế

5

Gói thầu số 21: Bảo hiểm xây dựng công trình cho các gói thầu xây lắp: CYNB1, CYPK3, CYNB4, CYSG1.

1.378

Chào hàng cạnh tranh

Theo tỷ lệ phần trăm

Quý III/2009

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

6

Gói thầu số 22: Bảo hiểm xây dựng công trình cho các gói thầu xây lắp: CYNB3, CYSG2, CYPK1, CYTH1, CYNB2, CYPK2, CYĐN2, CYPK6

3.080

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Theo tỷ lệ phần trăm

Quý I/2010

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

7

Gói thầu số 23: Bảo hiểm xây dựng công trình cho các gói thầu xây lắp: CYĐN1, CYPK5, CYPK4, CYTH2.

2.212

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Theo tỷ lệ phần trăm

Quý I/2011

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

8

Gói thầu số 24: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYNB1, CYPK3 

2.541

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý II-III/2009

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

9

Gói thầu số 25: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYNB4, CYSG1,

968

Chỉ định thầu

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý III-IV/2009

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

10

Gói thầu số 26: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYNB3, CYSG2

1.331

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ.

 

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý IV/2009-I/2010

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

11

Gói thầu số 27: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYPK1, CYTH1,

2.299

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý I-II/2010

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

12

Gói thầu số 28: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYNB2, CYPK2

2.299

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý II-III/2010

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

13

Gói thầu số 29: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYĐN2, CYPK6.

2.178

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý III-IV/2010

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

14

Gói thầu số 30: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYĐN1, CYPK5.

2.057

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý IV/2010-I/2011

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

15

Gói thầu số 31: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYPK4, CYTH2.

2.299

Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ

Phần thiết kế: theo tỷ lệ phần trăm

Phần khác: Theo đơn giá.

Quý I-II/2011

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

16

Gói thầu số 32:

Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án  hoàn thành

916

Đấu thầu rộng rãi, 02 túi hồ sơ

Theo tỷ lệ phần trăm

Quý IV/2012

6 tháng

17

Gói thầu số 33: Giám sát thi công

6.391

Tự thực hiện

Chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Lý do thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh:

+ Lý do chỉ định thầu gói thầu số 17 và 18: Thực hiện theo quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ “về các trường  hợp đặc biệt được chỉ định thầu”.

+ Lý do chào hàng cạnh tranh gói thầu số 21: Gói thầu hàng hóa có giá trị < 2 tỷ đồng (Theo mục 1 Điều 34 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP).

+ Lý do chỉ định thầu gói thầu số 25: Gói thầu có giá trị < 1 tỷ đồng (Khoản đ, mục 1 Điều 20 của Luật đấu thầu).

4.3. Một số lưu ý:

- Nếu giá trị dự toán chi phí được duyệt của gói thầu số 21 > 2 tỷ đồng, của gói thầu số 25 > 1 tỷ đồng thì Chủ đầu tư phải trình duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu sang đấu thầu rộng rãi.

- Giá trị gói thầu trên là giá trị ước tính theo tổng mức đầu tư dự án được duyệt, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT và 10% giá trị dự phòng, trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư cần xem xét phê duyệt dự toán (đối với các công việc cần phải duyệt dự toán) theo quy đinh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong biểu là thời gian ước tính. Thời gian hoàn thành cụ thể sẽ được quy định chính thức khi phê duyệt kết quả đấu thầu

- Đối với công tác Giám sát thi công: Chủ đầu tư cần lưu ý nếu không đủ năng lực và kinh nghiệm để tự thực hiện thì tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện theo quy định.

- Chủ đầu tư phải đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện gói thầu theo quy định.

Điều 2. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đấu thầu đúng quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý một số nội dung nêu tại báo cáo thẩm định số 1768/CQLXD-GTC ngày 31/12/2008 của Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN;
- Ban QLDA đường sắt Khu vực 3;
- Lưu VT, CQLXD (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/QĐ-BGTVT năm 2009 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179