Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 383/QĐ-BGTVT năm 2012 giao nhiệm vụ chủ đầu tư, điều hành dự án đối với tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 383/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ, ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐỐI VỚI TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ công văn số 8827/BKH-KTĐN ngày 21/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vốn để chuẩn bị dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Dự án VRAMP);

Xét đề nghị của Tổng cục ĐBVN tại công văn số 4943/TCĐBVN-KHĐT ngày 15/12/2011 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, điều hành quản lý dự án đối với Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án VRAMP sử dụng nguồn vốn PPTAF;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án 2 là ban quản lý tổ chức thực hiện Tiểu dự án dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án VRAMP từ nguồn vốn Quỹ chuẩn bị dự án (PPTAF) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Điều 2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án VRAMP tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Các đ/c thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 383/QĐ-BGTVT năm 2012 giao nhiệm vụ chủ đầu tư, điều hành dự án đối với tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.304
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13