Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND về phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 37/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, NÂNG CẤP CHỢ LOẠI 2, LOẠI 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

PHƯƠNG THỨC, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, NÂNG CẤP CÁC CHỢ LOẠI 2, LOẠI 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy định này quy định cụ thể phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp các chợ loại 2, loại 3 mang tính truyền thống theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2006;

- Các chợ loại 1, các trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua bán hàng hóa không thuộc phạm vi áp dụng của Quy định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Chợ được hiểu là: chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một điểm theo quy hoạch, đáp ứng các nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư; chợ được phân thành các loại: chợ loại 1, chợ loại 2 và chợ loại 3 (Tiêu chí phân loại chợ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ);

- Khu đất xây dựng chợ: là khu vực được quy hoạch dành cho hoạt động chợ bao gồm diện tích để bố trí các điểm kinh doanh, khu vực dịch vụ như: nhà lồng chợ, khu tự sản tự tiêu, bãi để xe, kho hàng, khu ăn uống, khu vui chơi giải trí, các dịch vụ khác, đường vào chợ và đường nội bộ chợ.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân (gọi chung là nhà đầu tư) thực hiện việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư nâng cấp, cải tạo các chợ loại 2, loại 3 theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phương thức đầu tư xây dựng, nâng cấp các chợ loại 2, loại 3

1. Đối với trường hợp là đất sạch (đất do Nhà nước quản lý hoặc đã được Nhà nước bồi thường, giải phóng hoàn toàn mặt bằng):

a) Trường hợp toàn bộ khu đất chỉ đầu tư công trình chợ (bao gồm cả nhà lồng chợ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chợ): áp dụng hình thức Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm; nhà đầu tư thuê đất của Nhà nước và thu lại tiền thuê đất của các hộ kinh doanh trong chợ nộp ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định chung về chính sách thu tiền thuê đất. Kinh phí xây dựng chợ, nhà đầu tư phân bổ trực tiếp từ các hộ kinh doanh để thu hồi vốn đầu tư;

b) Trường hợp khu đất đầu tư chợ có bao gồm cả khu đất nhà phố xung quanh chợ: áp dụng đồng thời phương thức đấu giá cho thuê đất và đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất, không tách thành 02 dự án.

Trong đó:

- Phần đất đầu tư xây dựng công trình chợ (bao gồm cả nhà lồng chợ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chợ): áp dụng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất như đã nêu ở điểm a ở trên (nếu trường hợp nhà đầu tư chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, Nhà nước khuyến khích);

- Phần đất đầu tư xây dựng nhà phố, đất thương mại xung quanh chợ: áp dụng hình thức Nhà nước đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Đối với trường hợp chưa phải là đất sạch (có đất của dân, hoặc đất có dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng chợ mới trên nền chợ hiện hữu đang có hộ kinh doanh đã mua quyền sử dụng quầy sạp, góp vốn đầu tư xây dựng chợ trước đây):

a) Trường hợp toàn bộ khu đất chỉ đầu tư công trình chợ (bao gồm cả nhà lồng chợ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chợ):

- Phương thức đầu tư: áp dụng theo phương thức cho nhà đầu tư thuê đất không quá 50 năm và thu tiền thuê hàng năm; nhà đầu tư thuê đất của Nhà nước và thu lại tiền thuê đất của các hộ kinh doanh trong chợ nộp ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định chung về chính sách thu tiền thuê đất. Kinh phí xây dựng chợ, nhà đầu tư phân bổ trực tiếp từ các hộ kinh doanh để thu hồi vốn đầu tư;

- Việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất cho các hộ dân, bồi thường quyền sử dụng quầy sạp, góp vốn đầu tư xây dựng chợ trước đây và tái bố trí các hộ kinh doanh cũ vào chợ mới thực hiện theo phương án nhà đầu tư tự thương lượng, thỏa thuận thống nhất với các hộ dân và các hộ kinh doanh hoặc theo phương hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương tiếp tục thực hiện hợp đồng trước đây với Ban Quản lý chợ (nếu có) cho đến hết hợp đồng; sau đó, các hộ tiểu thương buôn bán trong chợ cùng chủ đầu tư sẽ thỏa thuận theo hướng 02 bên cùng có lợi.

b) Trường hợp khu đất đầu tư xây dựng chợ ở trung tâm thị xã, thị trấn, thành phố, mà xung quanh khu đất có khu thương mại, dịch vụ cùng khu dân cư sinh sống và định cư lâu đời:

- Khu đất chỉ đầu tư xây dựng chợ: áp dụng phương thức như điểm a ở trên;

- Khu đất thương mại, dịch vụ cùng khu dân cư sinh sống và định cư lâu đời ở xung quanh khu đất chợ: không đặt vấn đề đền bù, giải tỏa, phải tiếp tục để các hộ kinh doanh và hộ dân sinh sống và buôn bán ở đó; trường hợp các hộ kinh doanh và hộ dân này đồng thuận muốn bán lại quyền sử dụng đất và bất động sản để nhà đầu tư xây dựng khu nhà phố xung quanh chợ, thì nhà đầu tư tự thương lượng với các hộ để thỏa thuận và đăng ký, thực hiện dự án riêng, thực hiện việc thuê đất hoặc giao đất theo quy định hiện hành; không đặt vấn đề Nhà nước phải can thiệp, giải quyết thành đất sạch cho nhà đầu tư.

Quá trình xem xét chấp thuận đầu tư, do đặc điểm, điều kiện hình thành ở mỗi khu chợ là khác nhau, tùy theo tình hình thực tế mỗi nơi, chủ đầu tư khi đăng ký dự án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương (kể cả các hộ kinh doanh) lập phương án đầu tư cụ thể theo nguyên tắc tạo điều kiện cho nhà đầu tư có lãi hợp lý; đồng thời không làm xáo trộn đời sống nhân dân trên nguyên tắc thỏa thuận thống nhất giữa nhà đầu tư với các hộ kinh doanh; tạo môi trường thu hút, khuyến khích nhân dân tham gia kinh doanh trong chợ mới, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận đầu tư.

Điều 5. Phân cấp quản lý, thẩm định, phê duyệt, cấp phép xây dựng, kêu gọi đầu tư các chợ loại 2, loại 3

- Đối với chợ loại 2, loại 3 nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2010 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì thống nhất phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, thẩm định, phê duyệt, cấp phép xây dựng và kêu gọi đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh chỉ quản lý, thẩm định, phê duyệt, cấp phép xây dựng, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính đầu tư vào chợ loại 1.

Điều 6. Điều chỉnh quy hoạch đối với các chợ loại 2, loại 3 không phù hợp quy hoạch của tỉnh

Trường hợp các chợ loại 2, loại 3 không phù hợp theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của tỉnh đã được phê duyệt, nhưng nhân dân đồng tình ở vị trí đó, thì UBND các huyện, thị xã, thành phố có báo cáo kiến nghị các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tỉnh và nhà đầu tư

1. Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến rộng rãi Quy định này đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển, nâng cấp chợ trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch; hướng dẫn lụa chọn vị trí và mô hình đầu tư chợ phù hợp với từng địa bàn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ và thẩm định phê duyệt, kêu gọi đầu tư các chợ loại 2, loại 3 theo các quy định ở trên và theo quy định về đầu tư hiện hành của tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, phương án xử lý tác động môi trường đối với dự án chợ.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp phép xây dựng các chợ loại 2, loại 3 theo các quy định về việc phân công, phân cấp thực hiện quy chế quản lý xây dựng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy định này và kêu gọi vận động các nhà đầu tư để đầu tư phát triển chợ trên địa bàn mình quản lý;

- Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, thỏa thuận giá bồi thường giải tỏa phù hợp với mức giá theo quy định của Nhà nước áp dụng cho từng địa phương và mức giá thị trường tại từng thời điểm;

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành thủ tục đầu tư, cấp giấy phép xây dựng của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được phân cấp trên địa bàn mình quản lý;

- Quản lý, theo dõi và kiểm tra hoạt động của các chợ sau đầu tư trên địa bàn.

6. Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Sau khi được chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải khẩn trương thực hiện dự án; trong thời gian 12 tháng, phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng dự án;

- Bố trí các công trình trong phạm vi chợ phải thực hiện đúng các quy trình, quy phạm về xây dựng chợ, đảm bảo mặt bằng thông thoáng thuận tiện cho công tác phòng cháy, chữa cháy; bố trí công trình cấp thoát nước; khu vực vệ sinh; hệ thống chiếu sáng, thông gió, bố trí bãi để xe đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách. Việc xây dựng và bố trí các công trình trong phạm vi chợ thực hiện theo đúng quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; chợ loại 2 phải bố trí kho bảo quản, cất giữ hàng hóa, phù hợp các quy định theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về quản lý và phát triển chợ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển, nâng cấp các chợ loại 2, loại 3 theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh, ngoài việc thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh về đầu tư còn phải thực hiện theo Điều 4 Quy định này.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những khó khăn vướng mắc, các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công kịp thời báo cáo, đề xuất thông qua Sở Công thương tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2009/QĐ-UBND về phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142