Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2001/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương do UBND tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 34/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Huỳnh Hảo
Ngày ban hành: 09/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2001/QĐ-UB

KonTum, ngày 09 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CHO VAY HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN QUỸ ĐỊA PHƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ Điều 41 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số: 51/1999/NĐ-CP , ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi) ;

- Căn cứ Nghị định số: 43/1999/NĐ/CP, ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; .

- Xét đề nghị của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kon Tum tại tờ trình số: 06/TT-HTPT-KH, ngày 03/7/2001 và ý kiến thẩm định tính pháp lý của Sở Tư pháp tại công văn số: 611/ TP-PL, ngày 17/7/2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương.

Điều 2: Giao Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kontum chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ địa phương, Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ PT KONTUM, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 593/1998/QĐ-UB, ngày 06/6/1998 của UBND tỉnh Kontum./.

 

Nơi nhận:
- TT TU (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh
- Quỹ HTPT (b/c)
- Các ban của HĐND tỉnh
- TT HĐND cá chuyện, T
- Như điều 3
- Lưu VT-TH

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Hảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2001/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương do UBND tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31