Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quyết định 4045/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 339/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 339/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4045/QĐ-UBND NGÀY 11/10/2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN, THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC HÀ NỘI TẠI TỪ LIÊM, HÀ NỘI  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Luật Đầu tư 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Công văn số 612/TTg-QHQT ngày 17/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, phát triển dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 2868/UBND-KH&ĐT ngày 29/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ngành Thành phố phối hợp hỗ trợ PLL nghiên cứu lập, trình duyệt dự án;
Căn cứ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000307 ngày 12/03/2008 do UBND Thành phố Hà Nội cấp thành lập Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan;
Căn cứ các công văn: số 4302/STC-ĐT ngày 23/09/2009 của Sở Tài chính, số 436/QHKT-P1 ngày 23/09/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, số 7456/SXD-TCCB ngày 24/09/2009 của Sở Xây dựng, số 632/SKHCN-VP ngày 01/10/2009 của Sở Khoa học Công nghệ, số 3273/TNMT-KHTH ngày 28/09/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 1862/SNN-TC ngày 25/09/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3003 ngày 06/10/2009 của Sở Y tế, số 16775/CT-TCCB ngày 29/09/2009 của Cục thuế Hà Nội, số 1038/STTTT-VP ngày 23/09/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1441/TTr-KH&ĐT ngày 28/10/2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội như sau:

“Điều 1. Thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thực hiện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và phối hợp, hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các thành viên là đại diện từ các cơ quan sau:

- Đ/c Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – Tổ trưởng;

- Đ/c Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư – Tổ phó thường trực;

- Đ/c Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND TP – Tổ viên;

- Đ/c Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc – Tổ viên;

- Đ/c Phan Thị Hiền, Phó phòng Đầu tư, Sở Tài chính – Tổ viên;

- Đ/c Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường – Tổ viên;

- Đ/c Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế – Tổ viên;

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm – Tổ viên;

- Đ/c Hà Ngọc Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Tổ viên;

- Đ/c Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ viên;

- Đ/c Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Tổ viên;

- Đ/c Nguyễn Văn Hổ, Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội – Tổ viên”

Điều 2. Các điều khoản, nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa học Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, Cục thuế Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c CT, PCT UBND TP;
- Đ/c CVP UBND thành phố;
- PVP, Ct, Xđ, TH; 
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quyết định 4045/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.312
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218