Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 330/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 20/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới;

Căn cứ Chỉ thị 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐNDtỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng CNTT-CB;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, NV, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về các hoạt động phối hợp trong việc thực hiện các nội dung về quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia phối hợp.

2. Đối tượng áp dụng.

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh trên địa bàn.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.

1. Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ; Bộ, ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái điều chỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình hoạt động phối hợp.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, để tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động phối hợp về quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

3. Trong quá trình thực hiện phối hợp có sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời những vướng mắc, khó khăn để hoạt động phối hợp đạt kết quả cao hơn trong thời gian tiếp theo.

4. Trong quá trình phối hợp không làm giảm vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham gia.

Chương II

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài

1. Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch và các chính sách về khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

2. Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài.

3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát, tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của Nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

5. Hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những khó khăn vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư trên địa bàn.

6. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tăng cường năng lực quản lý đầu tư cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền.

8. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Các hình thức báo cáo

Thực hiện các loại báo cáo theo quy định, bao gồm:

+ Báo cáo định kỳ.

+ Báo cáo đột xuất và chuyên đề.

+ Các báo cáo khác theo yêu cầu.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quy chế quản lý nhà nước, các chính sách khuyến khích và ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư trên địa bàn:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng định hướng và danh mục vận động, thu hút đầu tư nước ngoài theo từng khu vực và cho từng giai đoạn phát triển, làm căn cứ vận động, thu hút các Nhà đầu tư nước ngoài.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng, biên tập và phát hành các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu và quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

2.3. Chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và nội dung tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh và của khu vực.

2.4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập và phát hành tài liệu hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện đầu tư và kinh doanh của Nhà đầu tư sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp.

4. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Chủ trì tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác thẩm tra cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền của cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đối với các dự án thuộc diện thẩm tra cấp trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

6.1. Chủ trì tổ chức thẩm tra bằng văn bản, hoặc thông qua hội nghị xin ý kiến thẩm tra trực tiếp của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến các nội dung cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc diện phải tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo thẩm tra, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

6.3. Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu cho Nhà đầu tư nước ngoài đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

7. Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện công tác thẩm tra cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

9. Phối hợp với các các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động thực hiện đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

10. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những khó khăn vướng mắc của Nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

11. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền.

12. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong trong hoạt động thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.

13. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư nước ngoài do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn và Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn đối với các nội thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn về các nội dung thuộc các lĩnh vực liên quan đến quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

4. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp, thuộc các lĩnh vực liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường.

5. Chủ trì tiếp nhận hồ sơ cấp quyền sử dụng đất và xem xét tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định.

6. Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi dự án đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến hành các thủ tục về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và giao đất cho Nhà đầu tư nước ngoài theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

7. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, kiểm tra tình hình thực hiện các thủ tục cấp đất, thuê đất, giao đất, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng và thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

8. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan về tình hình xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến thực hiện thủ tục cấp đất, thuê đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng và bảo vệ môi trường của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ tác động môi trường và tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

10. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

11. Chủ trì tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định hiện hành.

12. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn và Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn về các nội dung liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành theo dõi, quản lý.

4. Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư và hoạt động kinh doanh của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn về những nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

6. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, theo dõi.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chủ trì xây dựng quy hoạch chi tiết về phát triển các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thủ tục và thẩm định thực hiện quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng dự án của Nhà đầu tư nước ngoài.

2. Chủ trì thẩm tra cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, hạng mục công trình có tính chất xây dựng của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh và quản lý các dự án đầu tư sau khi cấp phép.

3. Chủ trì thanh tra, kiểm tra về chất lượng công trình, hạng mục công trình có tính chất xây dựng trong các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn về các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

5. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

6.Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn và Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn đối với các nội thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

7. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng công trình và hạng mục công trình trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

8. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, theo dõi.

9. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn về các nội dung như: Đánh giá về năng lực tài chính của Nhà đầu tư, tính toán giá thuê đất, giao đất, các khoản thuế và các loại chi phí khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài…

2. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

3. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan chức năng xác định các chính sách ưu đãi về thuế đối với từng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

4. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn và định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn đối với các nội thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình giải ngân và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

6. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, theo dõi.

7. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung liên quan đến tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động làm việc trong các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

2. Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các Khu công nghiệp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích và ưu đãi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

4.Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn và Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn đối với các nội thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, trong việc giới thiệu việc làm cho người lao động địa phương đến làm việc tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

6. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan, phổ biến những kiến thức về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

7. Chủ trì phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền về việc thực hiện cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền trong việc thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú và đăng ký tạm trú cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

10. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài hiểu biết về các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài là người nước ngoài.

11. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, thực hiện việc thống kê tình hình người lao động nước ngoài làm việc tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

12. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đãi ngộ cho người lao động nói chung và người lao động là người nước ngoài nói riêng làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

13. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vi phạm của các Nhà đầu tư nước ngoài trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nói chung và lao động là người nước ngoài nói riêng.

14. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đãi ngộ cho người lao động làm việc tại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

15. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh Yên Bái

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung liên quan đến an ninh quốc gia; trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn; phòng cháy, chữa cháy…

2. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

3. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

4. Phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

5. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ; Công an các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người nước ngoài làm các thủ tục cấp thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn và thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

6. Thực hiện kiểm tra việc hoạt động, đi lại, cư trú của người nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài.

7. Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thực hiện các thủ tục về đăng ký, quản lý, thu hồi con dấu liên quan đến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

8. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh không đúng mục đích; không thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú, hoặc gia hạn thị thực đối với người nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn mà không có giấy phép lao động.

9. Phối hợp cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư những thông tin quan trọng về mục tiêu đầu tư, mục tiêu kinh doanh… của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trên địa bàn có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến an ninh Quốc gia - an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực.

10. Kiểm tra, phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh trái pháp luật đối với Nhà đầu tư và người nước ngoài trên địa bàn.

11. Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế và giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ tài sản của nhà nước, của Nhà đầu tư; quyền lợi hợp pháp của người lao động và của Nhà đầu tư sử dụng lao động.

12. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động kinh doanh của các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

13. Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, theo dõi.

14. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban quản lý các Khu công nghiệp

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm tra cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối cho các dự án đầu tư nước ngoài; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

2. Chủ trì thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự trong các khu công nghiệp.

4. Phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Phối hợp với sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức Nhà đầu tư nước ngoài trong các Khu công nghiệp.

Điều 13. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh

1. Chủ trì hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục về đăng ký mã số thuế.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định các chính sách ưu đãi về thuế đối với từng dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

3. Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến thực hiện thu, nộp thuế của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 14. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Yên Bái

1. Chủ trì hướng dẫn Nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các thủ tục về hải quan trong công tác xuất, nhập khẩu hàng hoá.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực Hải quan.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ngành chức năng khác

1. Các sở, ngành chuyên môn có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc sở, ngành theo dõi, quản lý.

2. Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

3.Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư và Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Uỷ ban nhân dân tỉnh; liên ngành và của ngành chức năng về thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động kinh doanh của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài liên quan đến đến các lĩnh vực thuộc sở, ngành theo dõi, quản lý.

5. Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, theo dõi.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư và hoạt động kinh doanh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án xin cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung liên quan do địa phương quản lý.

2. Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện thẩm tra và có ý kiến thẩm tra về hồ sơ dự án cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các Khu công nghiệp đối với các nội dung liên quan do địa phương quản lý.

3. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư và Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, giao mặt bằng cho Nhà đầu tư nước ngoài.

5. Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Uỷ ban nhân dân tỉnh; liên ngành và của ngành chức năng về thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động kinh doanh; về tình hình quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường, về thực hiện các nghĩa vụ và các hoạt động khác của Nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

6. Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự án đầu tư nước ngoài đã và đang thực hiện đầu tư và kinh doanh trên địa bàn đối với các nội dung do Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

7. Hàng năm thực hiện việc hướng dẫn các Nhà đầu tư đăng ký cam kết bảo vệ môi trường của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện đầu tư và kinh doanh trên địa bàn.

8. Chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng của huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã nơi có dự án đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

9. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công.

Điều 17. Trách nhiệm của Nhà đầu tư nước ngoài

1. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam về đầu tư.

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam, tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương nơi Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những vi phạm của Nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Chương IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện đầu tư, hoạt động kinh doanh và tình hình quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành trung ương liên quan.

2. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan: Định kỳ theo quý, 6 tháng, cả năm tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, những nội dung thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý theo dõi.

Điều 19. Hình thức báo cáo và nơi gửi báo cáo

Hình thức báo cáo

Thực hiện chế độ báo cáo theo các hình thức sau:

+ Báo cáo bằng văn bản (có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu của cơ quan)

+ Báo cáo bằng thư điện tử.

+ Các cơ quan, đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Nơi nhận báo cáo

+ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái; Điện thoại: 0293. 852808. số Fax: 029 3852808. E-mail: vanphong.ubndtinh@yenbai.gov.vn

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 029 3853 052. Fax: 029 3851 626. Email: ktdn.skhdt@gmail.com

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ các nội dung quy định tại quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.644
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85