Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3230/QĐ-UBND năm 2018 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 3230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3230 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019;

Xét Tờ trình số 3215/TTr-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện với tổng số tiền 4.896,443 tỷ đồng (bốn nghìn tám trăm chín mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng).

(Đính kèm các phụ lục giao vốn chi tiết)

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện được giao chỉ tiêu kế hoạch vốn nêu tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương tổ chức triển khai quyết định phân bổ vốn đầu tư năm 2019 cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra theo quy định. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt từ 95% trở lên

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ xây dựng cơ bản.

b) Tuân thủ các nguyên tắc trong quản lý, phân bổ vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng, không để xảy ra trường hợp vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định trong đăng ký kế hoạch, bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

c) Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, chủ đầu tư trong đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giải ngân vốn bố trí.

d) Chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai công trình kịp thời.

đ) Công khai các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình trên Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát, nhà thầu thi công công trình; tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;

b) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho nhà thầu, thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.

c) Trong phần vốn được bố trí, ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án (nếu có); thực hiện tốt hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức tạm ứng thực hiện hợp đồng triển khai các công trình; đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn được bố trí, không để xảy ra nợ đọng và các trường hợp phát sinh hạng mục, tăng tổng mức đầu tư không đúng quy định.

d) Thực hiện nghiêm Luật Đấu thầu và các Nghị định, văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác đấu thầu; thực hiện đúng quy định về lộ trình đấu thầu qua mạng.

đ) Thực hiện ngay các thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước, giải ngân vốn cho các hạng mục thuộc dự án có biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng với nhà thầu đúng quy định. Đối với các dự án hoàn thành phải tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập thủ tục quyết toán đảm bảo thời gian quy định.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

a) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ vốn đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố giao theo tiêu chí định mức, đúng theo quy định tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019, về thứ tự ưu tiên như sau: (1) bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao từ năm 2018 trở về trước đã đưa vào sử dụng, nhưng chưa bố trí đủ vốn thanh toán; (2) các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019; (3) dự án chuyển tiếp; (4) số vốn còn lại (nếu có) sẽ được bố trí cho các dự án khởi công mới theo đúng quy định.

b) Các nguồn vốn được Ủy ban nhân dân thành phố giao theo tiêu chí, định mức, thực hiện phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015.

c) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho quận, huyện phải được thực hiện theo đúng mục tiêu được phân bổ. Trường hợp trong năm ngân sách không giải ngân hết, thành phố sẽ thu hồi về ngân sách thành phố hoặc tiếp tục hỗ trợ cho quận, huyện vào năm sau, nhưng phải đảm bảo đúng theo mục tiêu hỗ trợ ban đầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3230/QĐ-UBND năm 2018 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75