Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3172/2005/QĐ.UBND sửa đổi khoản 1 Điều 13 của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp, kèm theo Quyết định 739/2004/QĐ.UB do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 3172/2005/QĐ.UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3172/2005/QĐ.UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 13 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 739/2004/QĐ.UB NGÀY 25/02/2004 CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004,

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1074/TT.STNMT ngày 17/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 điều 13 của Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp, ban hành kèm theo quyết định số 739/2004/QĐ.UB ngày 25/2/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

“1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin được đầu tư khai thác vật liệu san lấp tại các mỏ trong quy hoạch khai thác vật liệu san lấp đã được UBND Tỉnh phê duyệt của tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản hỏi ý kiến UBND huyện nơi có mỏ về việc thỏa thuận chủ trương cho phép đầu tư khai thác mỏ vật liệu san lấp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, Thành phố Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTrực Tỉnh ủy;
- TTrực HĐND tỉnh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VP. Chính phủ (vụ địa phương II);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
- Cục Địa chất và khoáng sản VN;
- Chi Cục Khoáng sản Việt Nam;
- Sở Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đài PTTH, Báo BR-VT;
- Lưu VT, TH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3172/2005/QĐ.UBND sửa đổi khoản 1 Điều 13 của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp, kèm theo Quyết định 739/2004/QĐ.UB do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97