Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 312/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 312/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 21/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2004 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2004 và Nghị quyết số 47/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 6445/KHĐT-TH ngày 15 tháng 12 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố với tổng vốn đầu tư 1.160,711 tỷ đồng, giảm 405,4 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao (danh mục dự án đầu tư đính kèm). Bao gồm :

1.1- Cho vay 1.130,551 tỷ đồng, trong đó :

+ Các dự án vay vốn theo chương trình kích cầu : 242,085 tỷ đồng ;

+ Các dự án thuộc chương trình di dời các

 doanh nghiệp gây ô nhiễm : 24,763 tỷ đồng ;

+ Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng

 kỹ thuật trọng điểm : 580,878 tỷ đồng ;

+ Các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông

 công cộng  : 282,825 tỷ đồng.

1.2- Đầu tư trực tiếp : 30,16 tỷ đồng.

Điều 2. Các dự án do Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay hoặc hợp vốn cho vay được quản lý theo Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 3. Trong tổng mức và cơ cấu đầu tư năm 2004 nêu tại Điều 1, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố được quyết định cho vay các dự án có mức tham gia của Quỹ dưới 20 tỷ đồng cho một dự án và với tổng mức đầu tư cả năm là 100 tỷ đồng ; Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho vay đối với các dự án này và việc tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư trực tiếp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Các Tổ DA, ĐT, TM, CNN, VX, TH (3b)
- Lưu (TH/LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 Nguyễn Hữu Tín

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 312/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status