Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3031/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3031/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3031/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐỘC LẬP CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI (GIAI ĐOẠN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007 của Bộ GTVT phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1);
Căn cứ Biên bản đàm phán Hiệp định khoản vay đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1);
Căn cứ Quyết định số 4060/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2007 của Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1);
Căn cứ Văn bản số 609/TTg-KTN ngày 25/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu các công việc liên quan đến công tác GPMB Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai;
Căn cứ Văn bản số 7080/BGTVT-KHĐT ngày 26/9/2008 của Bộ GTVT về chủ trương thực hiện công tác giám sát độc lập tái định cư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai;
Xét tờ trình số 879/TTr-VEC-DA ngày 18/9/2008 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc xin chủ trương thực hiện công tác giám sát độc lập tái định cư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, kèm theo báo cáo thẩm định số 1283/QLXD-MBGĐ ngày 01/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Hạng mục tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1), với nội dung cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1);

- Giá gói thầu ước tính (tạm duyệt): 3.000.000.000 đồng;

- Nguồn vốn: Vốn đối ứng do VEC phát hành trái phiếu công trình;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2008;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Điều 2. Căn cứ nội dung duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu tại Điều 1 của Quyết định này VEC khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1) đảm bảo đúng theo quy định của hiệp định được ký kết, các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ GTVT.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ Dự án.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng (để b/c);
Kho bạc NN TW;
VEC (3 bản);
Lưu: VT, QLXD (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3031/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.066
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168