Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3000/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát và thiết kế Dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn Km49+750-Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3000/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3000/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ "DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL2C ĐOẠN KM49+750÷KM147+250, ĐỊA PHẬN TỈNH TUYÊN QUANG"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ;
- Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành bổ sung một số nội dung của Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ;
- Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông";
- Căn cứ Quyết định số 4058/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc lập dự án đầu tư cải tạo nâng cấp QL2C đoạn từ Km1
÷ Km147+250 trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang;
- Xét đề nghị của Sở GTVT Tuyên Quang tại Tờ trình số 205/TTr-SGTVT ngày 29/9/2008 về việc đề nghị phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát và thiết kế dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn Km49+750
÷Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát và thiết kế Dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn Km49+750÷Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang (có danh mục tiêu chuẩn kèm theo).

1.2. Trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn này, các cơ quan, đơn vị áp dụng thấy có điều khoản nào của các tiêu chuẩn nói trên chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung thì đề nghị bằng văn bản qua Sở GTVT Tuyên Quang để tập hợp trình Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Điều 2. Sở GTVT Tuyên Quang căn cứ vào danh mục tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong quyết định này và các quy định có liên quan để yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch đầu tư; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Sở GTVT Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;          
- Bộ trưởng (để b/c);                              
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Kèm theo Quyết định số: 3000/QĐ-BGTVT, ngày 03/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn Km49+750÷Km147+250, tỉnh Tuyên Quang.

1. Tiêu chuẩn khảo sát, thí nghiệm :

TT

Tên tiêu chuẩn

Mã hiệu

1

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình

TCXDVN 309 : 2004

2

Quy phạm đo vẽ địa hình

96 TCN 43-90

3

Quy trình khảo sát đường ô tô

22 TCN 263 - 2000

4

Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

22 TCN 171 - 87

5

Quy trình khoan thăm dò địa chất

22 TCN 259 - 2000

6

Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường

22 TCN 355 - 2006

7

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

TCXD 226 : 1999

8

Quy trình khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu

22 TCN 262 - 2000

9

Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT và CPTU)

22 TCN 317 - 2004

10

Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS

TCXDVN 364: 2006

 

2. Tiêu chuẩn thiết kế :

TT

Tên tiêu chuẩn

Mã hiệu

1

Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4054 - 2005

2

Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

TCXDVN 104 : 2007

3

Tiêu chuẩn thiết kế cầu

22 TCN 272 - 05

4

Quy trình đánh giá tác động môi trường

22 TCN 242 - 98

5

Quy trình thiết kế áo đường mềm

22 TCN 211 - 06

6

Quy trình thiết kế áo đường cứng

22 TCN 223 - 95

7

Điều lệ báo hiệu đường bộ (*)

22 TCN 237 - 01

8

Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

22 TCN 244 - 98

9

Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu

22 TCN 248 - 98

10

Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

22 TCN 220 - 95

11

Công trình giao thông trong vùng có động đất - Tiêu chuẩn thiết kế

22 TCN 221 - 95

12

Ống BTCT thoát nước (ống cống)

TCXDVN 372 : 2006

13

Cọc khoan nhồi – tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 326 : 2004

14

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố và quảng trường đô thị

TCXDVN 259 : 2001

15

Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cầu cao su cốt bản thép

AASHTO M251-06-UL

ASTM D4014-03(2007)

16

Tiêu chuẩn kỹ thuật khe co giãn

 

AASHTO M297 - 96

 

17

Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

22 TCN 279-01

18

Tiêu chuẩn thí nghiệm đất xây dựng

TCVN 4195 đến TCVN 4202 : 1995

19

Quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

22 TCN 251-98

20

Neo bê tông dự ứng lực T13, T15&D13, D15

22 TCN 267-2000

21

Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước

22 TCN 51-84

22

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (phần nút giao thông)

22 TCN 273 - 01

Ghi chú:

- (*) Tiêu chuẩn này sẽ thay đổi trong thời gian tới, lưu ý để cập nhật.

- Có thể tham khảo tiêu chuẩn "22TCN18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn" trong thiết kế mở rộng cầu, cống cũ trên tuyến.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3000/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát và thiết kế Dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn Km49+750-Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.171
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66