Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 298/2003/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 298/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 298/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ CẤP PHÉP ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội  đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ ;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghệ cao ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố tại Công văn số 562/CV-KCNC ngày 04 tháng 9 năm 2003 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4902/KHĐT-KT ngày 04 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép các dự án trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố theo nội dung và phạm vi qui định sau :

1.- Đối với các dự án trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố : Ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, C có sử dụng vốn ngân sách (vốn ngân sách chiếm tỷ lệ 30% trở lên trong tổng vốn đầu tư của dự án) trên cơ sở chủ trương đầu tư của từng dự án phải được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

2.- Đối với các dự án trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước : Về nguyên tắc chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao thành phố đã được phê duyệt và hợp đồng thuê lại đất, chủ đầu tư ký kết với Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố, chủ đầu tư đăng ký đầu tư với Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố như khai báo hành chính.

3.- Đối với việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) cho các dự án trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố : Ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các dự án trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố và thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
thành phố, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy
- Các Ban Đảng Thành Ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố      
- CATP, VKSND/TP, TAND/TP
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH  
- Lưu (CNN-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 298/2003/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414
DMCA.com Protection Status