Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2907/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018

Số hiệu: 2907/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2907/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2819/SKHĐT-KTN ngày 31 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Dự án Khu biệt thự Cồn Ấu tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

2. Dự án Khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

3. Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Trung An, huyện Cờ Đỏ.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị được giao làm Bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định này có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định này lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo Đấu thầu và hướng dẫn, hỗ trợ Bên mời thầu thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

PHỤ LỤC

danh mỤc dỰ án đẦu tư có SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018
(
Kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Diện tích khu đất (ha)

Hiện trạng khu đất

Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt

Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt

Các thông tin khác

Sơ bộ tổng chi phí dự án

Thời gian thực hiện dự án

Đơn vị được giao làm Bên mời thầu

1

Khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Khoảng 21,72ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

- Đất ở;

- Đất giao thông;

- Đất kênh mương, đất có mặt nước;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (trạm xăng);

- Đất làm nghĩa trang;

- Đất nông nghiệp (vườn cây, hoa màu);

- Đất chưa sử dụng.

- Đất xây dựng công trình công cộng, thương mại, dịch vụ;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

- Đất xây dựng công trình nhà ở;

- Đất cây xanh;

- Đất giao thông.

Căn cứ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017:

- Quy mô dân số: Khoảng 4.726 người (gồm dân số trong khu vực nhà ở thương mại là 3.351 người, dân số trong khu vực nhà ở xã hội là 1.375 người).

- Cơ cấu sử dụng đất:

+ Đất thực hiện dự án: 217.249,85m2;

+ Đất xây dựng công trình công cộng, thương mại, dịch vụ: 17.129,07m2;

+ Đất công trình cơ quan hiện hữu: 14.819,74m2;

+ Đất xây dựng công trình nhà ở: 21.220,90m2;

+ Đất cây xanh: 40.557,72m2;

+ Đất giao thông: 78.130,66m2.

Khoảng 2.479 tỷ đồng (trong đó, dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 239 tỷ đồng).

03 năm.

Sở Xây dựng.

2

Khu biệt thự cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Khoảng 22,22ha.

- Đất trồng cây lâu năm;

- Đất canh tác hỗn hợp;

- Đất ở;

- Đất nuôi trồng thủy sản;

- Đất có mặt nước;

- Đất giao thông;

- Đất khác.

- Đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ;

- Đất xây dựng công trình biệt thự;

- Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Đất cây xanh;

- Đất giao thông.

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, gồm:

Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016 về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sân golf và khu biệt thự cồn Ấu phường Hưng Phú, quận Cái Răng; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân Golf và khu biệt thự Cồn ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân golf và khu biệt thự cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ:

- Quy mô dân số: Khoảng 1.488 người.

- Cơ cấu sử dụng đất:

+ Đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ: 8.267,70m2;

+ Đất xây dựng công trình biệt thự: 149.157,30m2;

+ Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: 5.620,85m2;

+ Đất cây xanh: 50.208,50m2;

+ Đất giao thông: 8.991,30m2.

Khoảng 3.435 tỷ đồng (trong đó, dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng: 150 tỷ đồng).

03 năm.

Sở Xây dựng.

3

Khu dân cư nông thôn mới xã Trung An, huyện Cờ Đỏ.

Xã Trung An, huyện Cờ Đỏ.

Khoảng 15ha (trong đó có khoảng 02ha đất do Nhà nước quản lý).

- Khu hành chính;

- Nhà lồng chợ;

- Sân bóng đá Trung An.

- Đất xây dựng công trình công cộng, thương mại, dịch vụ;

- Đất xây dựng các công trình nhà ở;

- Đất cây xanh;

- Đất giao thông.

Cơ cấu sử dụng đất:

- Đất ở: 57.116,5m2;

- Đất giao thông: 54.675,6m2;

- Đất cây xanh: 2.202m2;

- Đất xây dựng công trình thương mại - dịch vụ: 1.260m2.

Khoảng 343,62 tỷ đồng.

02 năm.

Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2907/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91