Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 288/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 19/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 290/TTr-STC ngày 02 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn của Thanh tra tỉnh; cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Thanh tra tỉnh.

2. Tên gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn.

3. Giá gói thầu: 1.090.000.000 đồng (một tỷ không trăm chín mươi triệu); trong đó:

3.1. Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá (cân đối từ dự toán chi thường xuyên của đơn vị).

3.2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua xe ô tô 2 cầu, 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Fortuner V được phân chia thành 1 gói thầu, với giá gói thầu (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định và chi phí giao xe tại bên mời thầu) 1.090.000.000 đồng (một tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng);

Với đặc điểm kinh tế kỹ thuật xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn theo Chứng thư thẩm định giá 007/2016/PMA-LĐ ngày 29/01/2016 của Công ty TNHH thẩm định giá Năm Thành Viên.

4. Nguồn vốn:

- Dự toán chi mua sắm, sửa chữa của ngân sách tỉnh: 720 triệu đồng;

- Số được trích lại từ số thu xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh: 370 triệu đồng.

5. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

9. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2016.

10. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Thanh tra tỉnh (bên mời thầu) có trách nhiệm lập thủ tục mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116