Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2866/2008/QĐ-UBND uỷ quyền giải quyết thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2866/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2866/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012;
Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012;
Theo Báo cáo thẩm tra số 598/BC-STP ngày 07 tháng 11 năm 2008 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1835/SKHĐT-VX ngày 27 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (viết tắt là Đề án) như sau:

1. Các trường học thuộc UBND thành phố Huế và các Huyện trực tiếp quản lý (cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở):

UBND thành phố Huế và các Huyện: thỏa thuận quy mô đầu tư; tổ chức thẩm định, phê duyệt: quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống đấu thầu và quyết toán các công trình hoàn thành.

2. Các trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: thỏa thuận quy mô đầu tư; tổ chức thẩm định, phê duyệt: quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; xử lý tình huống đấu thầu.

b) Sở Xây dựng: phê duyệt hồ sơ mời thầu.

c) Sở Tài chính: phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

Những công trình đã thực hiện các thủ tục đầu tư trước khi Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh (phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012) có hiệu lực tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại theo các Quy định phân công, phân cấp của UBND tỉnh ban hành kèm theo các Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 (Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng), Quyết định 778/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 (Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý chương trình MTQG và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ quan được ủy quyền tổ chức tiến hành các công việc được ủy quyền theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn quy trình, thủ tục từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện dự án (bao gồm công tác xử lý chuyển tiếp); tổ chức giám sát đầu tư tất cả các công trình thuộc Đề án theo quy định.

c) Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn quy trình, thủ tục quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các Huyện; các chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2866/2008/QĐ-UBND uỷ quyền giải quyết thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.810
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6