Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2016 hủy bỏ Quyết định 1503/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 2836/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1503/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2016 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI HÀM RỒNG, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI DO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CAO SU HÀM RỒNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 134/BC-TT ngày 24/8/2016 về việc kiểm tra lại quyết định hành chính bị khiếu nại và Văn bản số 1551/SKH-TĐ ngày 24/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo quyết định hủy bỏ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng làm chủ đầu tư.

Lý do: Việc ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng đối với Công ty cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng là chưa phù hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- BBT cổng TTĐT tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VP, QLĐT, TH, QLĐT, TCD (Long).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2016 hủy bỏ Quyết định 1503/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


903
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33