Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2823/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 2823/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI XÃ HỒNG LỘC, HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH, TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định h sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bn đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

Căn cứ Quyết định s 418/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điu chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

Căn cứ Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Môi trường và xử lý chất thải An Dương tại Tờ trình số 10/2016/TTr-AD ngày 03/10/2016; Báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản s 463/BC-SXD ngày 05/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500, với các ni dung sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

b) Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc giáp: Đất sản xuất;

- Phía Nam giáp: Đất sản xuất;

- Phía Đông giáp: Đất rừng sản xuất;

- Phía Tây giáp: Đất sản xuất.

c) Quy mô, diện tích khảo sát địa hình, lập quy hoạch:

- Diện tích khảo sát địa hình: 18ha;

- Diện tích lập quy hoạch: 15ha

3. Tính chất và mục tiêu

a) Tính chất:

Là khu xử lý chất thải sinh hoạt và chất thi công nghiệp với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đầu ra là các sản phẩm hữu ích, hạn chế khối lượng rác thải chôn lấp, đảm bảo môi trường bền vững,

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp theo quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Sản xuất các sản phẩm hữu ích theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

4. Các chtiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

Chtiêu sử dụng đất các khu vực trong Nhà máy xử lý chất thải

TT

Chỉ tiêu đất đai

Đơn v

Tỷ lệ

1

Khu điều hành

% diện tích toàn khu vực

1÷5

2

Khu chứa và phân loại chất thải rắn (gồm chất thải sinh hoạt và chất thải CN)

% diện tích toàn khu vực

10÷15

3

Khu xử lý chất thải rn và nước thải (gồm chất thi sinh hoạt và chất thải công nghiệp)

% diện tích toàn khu vực

15÷25

4

Khu tái chế chất thải rn

% diện tích toàn khu vực

5÷10

5

Khu chôn lấp chất thải rắn

% diện tích toàn khu vực

15÷20

6

Khu lò đốt chất thải rắn

% diện tích toàn khu vực

3÷5

7

Khu phụ trợ

% diện tích toàn khu vực

1÷3

8

Đất cây xanh, hồ điều hòa

% diện tích toàn khu vực

25÷30

9

Đất giao thông

% diện tích toàn khu vực

15÷20

5. Các yêu cầu và nguyên tắc về tổ chức không gian, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng; xác định các vấn đề liên quan cần được giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết.

- Xác định chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và yêu cu tổ chức không gian, kiến trúc cho khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.

- Xác định vị trí, quy mô và quy định các khu đặc trưng cần kiểm soát.

- Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

6. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch

a) Phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000.

- Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chgiới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

b) Phần văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp và Thuyết minh tóm tắt.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

7. Về nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

8. Tiến độ thực hiện: Không quá 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

9. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt quy hoạch (Chđầu tư): Công ty Cổ phần Môi trường và xử lý chất thải An Dương.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà; Chủ tịch Công ty Cổ phần Môi trường và xử lý chất thải An Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉn
h;
- PVP/UB Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâ
m Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD
2.
- Gửi:
+ B
n giấy: UBND tnh và CĐT.
+ B
n ĐT: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2823/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216