Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 277/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN PHÍA NAM (MỚI).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới);

Căn cứ Công văn số 3618/UBND-XDHT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 136/TTr-SXD ngày 01 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới) với những nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.

2. Tổ chức tư vấn lập dự án phần điều chỉnh, bổ sung: Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh.

3. Chủ nhiệm lập dự án phần điều chỉnh, bổ sung: Kỹ sư Nguyễn Sỹ Hoàng.

4. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Công trình thoát nước: Không thực hiện đập tràn dưới và thay thế tuyến cống hộp 04 x 2,0m x 1,0m của đập tràn dưới bằng cống tròn 4D1500 đảm bảo thoát nước cho hạ lưu và khe chảy qua khu quy hoạch nghĩa trang.

- Cấp nước: Khoan 01 giếng khoan cấp nước cho toàn bộ khu tái định cư và 01 giếng khoan cấp nước cho Nhà quản trang. Bổ sung 01 bể chứa nước 10m3 và hệ thống đường ống để cấp nước cho các hộ dân tái định cư.

- Đường giao thông: Điều chỉnh mặt cắt các tuyến số 2, số 3 dài tổng cộng 1.617m từ 10,5m (2,5m+5,5m+2,5m) thành 6,5m (1,5m+3,5m+1,5m); điều chỉnh mặt cắt ngang tuyến số 5 dài 460m từ 6,5m (1,5m+3,5m+1,5m) thành 10,5m (2,5m+5,5m+2,5m) và làm trục giao thông chính.

5. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình các hạng mục như sau:

- San nền: cấp IV.

- Đường giao thông: cấp III.

- Thoát nước: cấp I.

- Cấp nước: cấp IV.

- Công trình khác (cổng, hàng rào...): cấp IV.

6. Tổng mức đầu tư: 38.085 triệu đồng (không thay đổi).

(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                              23.698 triệu đồng

- Chi phí đền bù, GPMB (tạm tính):         8.426 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án:                            432 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:          1.741 triệu đồng

- Chi phí khác:                                          365 triệu đồng

- Chi phí dự phòng:                               3.423 triệu đồng

7. Thời gian thực hiện: 05 năm, kể từ ngày khởi công.

8. Nội dung khác:

Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các hạng mục điều chỉnh bổ sung theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 và Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh không trái với nội dung trên vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Tng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: P.ĐTXD;
- Lưu: VT, XDHT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141