Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2710/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYT K HOCH LA CHN NHÀ THU GÓI THU D TOÁN: MUA SM THIT B THC HIN Đ ÁN TĂNG CƯNG X LÝ VI PHM V QUN LÝ ĐT ĐAI ĐN GIAI ĐON 2020 CA STÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3178/TTr-STC ngày 06/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020.

3. Giá gói thầu: 240,049 triệu đng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp tại Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, tháng 8 năm 2017.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Các nội dung khác: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính , Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT, P1;
- V0, V1, MT, TH;
- Lưu: VT,TM3.
8 bản, QĐ306

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 14/07/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39