Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2705/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Văn Diện
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2705/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN: SỬA CHỮA HƯ HỎNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN ĐT.335, ĐOẠN TỪ NGÃ BA TRÀ CỔ ĐI MŨI NGỌC, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2936/TTr-SGTVT ngày 01/6/2017, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1513/TTr-KHĐT ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Sửa cha hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 256 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.426 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự phòng và các chi phí khác có liên quan).

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18.973 triệu đồng, bao gồm 4 gói thầu, cụ thể theo bảng sau:

Số TT

Tên gói thu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

228

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Quý II năm 2017

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công công trình

475

Giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm thực hiện

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 04

3

Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng công trình

34

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Quý III năm 2017

Trọn gói

Theo quy định của pháp luật về BHCT

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

16.578

Đu thầu rộng rãi trong nước;

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Theo đơn giá cố định

120 ngày

Tổng cộng giá các gói thầu

17.315

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng.

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ninh (theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- KBNN t
nh Quảng Ninh;
- V0, QLĐĐ1, TM2, GT1;
- Lưu VT, GT1.
QĐ38-12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2705/QĐ-UBND ngày 13/07/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.587
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39