Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

Số hiệu: 2615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 04/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Dự án Công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 50/TTr-STTTT ngày 09/11/2015 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 2658/STC-HCSN ngày 23/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020, với các nội dung sau:

1. Tên dự án:

Trang bị hệ thống một cửa điện tử và thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động một cửa điện tử tại các cơ quan nhà nước cấp sở, huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Phần công việc đã thực hiện:

- Khảo sát, lập kế hoạch và dự toán: 27,60 triệu đồng;

- Thẩm định giá: 14,00 triệu đồng.

4. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Chi phí quản lý dự án: 61,70 triệu đồng;

- Thẩm tra dự toán: 4,40 triệu đồng;

- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán: 9,70 triệu đồng;

- Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 10,40 triệu đồng;

- Đăng thông tin mời thầu: 1,00 triệu đồng.

- Dự phòng: 181,92 triệu đồng.

5. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Dự án được chia thành 04 gói thầu với tổng giá trị 5.578,58 triệu đồng, cụ thể:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

1

Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị phụ trợ hệ thống một cửa điện tử tại 5 huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên.

1.383,78

Năm 2015

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

2

Gói thầu số 02: Thuê dịch vụ triển khai phần mềm một cửa điện tử tại 17 đơn vị cấp sở và 6 đơn vị cấp huyện.

2.080,00

Năm 2015

Chỉ định thầu

 

3

Gói thầu số 03: Thuê dịch vụ duy trì phần mềm tại 23 đơn vị đã triển khai hệ thống phần mềm.

2.049,30

2016 - 2020

Chỉ định thầu

 

4

Gói thầu số 04: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị và triển khai phần mềm.

65,50

Năm 2015

Chỉ định thầu rút gọn

 

6. Ngun vn:

- Năm 2015: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Năm 2016 - 2020: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ giao Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2015.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

(Đối với gói thầu số 03: hình thức thanh toán tiền theo từng năm).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH
TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234