Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 259/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 259/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 259/2004/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2004 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004 và Nghị quyết số 47/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5731/2004/KHĐT-TH ngày 15 tháng 11 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu (vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ quỹ hỗ trợ, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước), theo danh mục dự án đính kèm ; cụ thể :

1. Vốn ngân sách tập trung (287 dự án) : tăng 1.708,027 tỷ đồng, bao gồm :

1.1- Điều chỉnh giảm vốn (53 dự án) : - 837,473 tỷ đồng ;

1.2- Các dự án sử dụng nguồn vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển (03 dự án) : 1.200,000 tỷ đồng ;

1.3- Bổ sung vốn phân cấp cho các quận - huyện : 250,000 tỷ đồng ;

1.4- Bổ sung và điều chỉnh tăng vốn (231 dự án) : 1.195,500 tỷ đồng ;

Trong đó :

+ Công trình chuyển tiếp (107 dự án) : 542,615 tỷ đồng ;

+ Công trình khởi công mới (52 dự án) : 447,513 tỷ đồng ;

+ Chuẩn bị thực hiện dự án (48 dự án) : 175,220 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị đầu tư (09 dự án) : 2,600 tỷ đồng ;

+ Công tác quy hoạch (13 dự án) : 4,869 tỷ đồbng;

+ Chi trả thi công ứng vốn (02 dự án) : 22,683 tỷ đồng.

2. Vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu :

2.1- Vốn khấu hao cơ bản tiền điện (46 dự án) : tăng 16,606 tỷ đồng :

+ Thanh toán khối lượng đọng (02 dự án) : 0,577 tỷ đồng ;

+ Công trình chuyển tiếp (03 dự án) : 3,364 tỷ đồng;

+ Công trình khởi công mới (08 dự án) : 14,194 tỷ đồng ;

+ Công trình cho Công ty Điện lực vay không lãi từ nguồn vốn phụ thu tiền điện (25 dự án) : điều chỉnh giảm – 2,329 tỷ đồng ;

+ Chuẩn bị đầu tư (08 dự án) : 0,800 tỷ đồng

2.2- Vốn từ quỹ hỗ trợ, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (01 dự án chuyển tiếp) : 40,0 tỷ đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chấp thuận cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở - ngành, quận - huyện được triển khai công tác quy hoạch mới thuộc kế hoạch năm 2004. Nội dung và mức chi phí theo danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Kinh phí các hạng mục quy hoạch được thanh toán th eo tiến độ thực hiện và không được vượt quá chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty thuộc thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 259/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.323
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218