Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 250/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ “V/v kinh doanh xăng dầu”; Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ “V/v sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng”;

Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020”;

Xét đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 576/BXTĐT ngày 23/11/2012; Sở Xây dựng tại văn bản số 2543/SXD-QH ngày 14/12/2012; Sở Công Thương tại văn bản số 3551/SCT-QLTM ngày 10/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn như sau:

- Phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định, chấp thuận địa điểm lập Quy hoạch xây dựng và tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nằm trong Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn của địa phương (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010) đảm bảo trình tự, tiêu chuẩn, phù hợp Quy hoạch theo quy định.

- Yêu cầu không giải quyết riêng lẻ đối với địa điểm không nằm trong Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020.

- Trường hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân các địa phương phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể của địa phương trong giai đoạn theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Văn bản số 1430/UBND-QH2 ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Quyết định có liên quan khác với nội dung nêu trên.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);
-
Như điều 3 (thực hiện);
- Các đồng chí Lãnh đạo và Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC, TT Thông tin;
- Lưu: VT, QH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.671

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197