Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2429/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 05/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU: MUA SẮM HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI XQUANG KỸ THUẬT SỐ CHO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung và chỉ định đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh;

Xét đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam tại Tờ trình số 107/TTr-YHCT ngày 28/4/2017, Sở Y tế tại Công văn số 692/SYT-KHTC ngày 12/5/2017, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 129/TTr-BQL ngày 01/6/2017 và Sở Tài chính ti Tờ trình số 331/TTr-STC ngày 14/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống chuyển đổi XQuang kỹ thuật số cho Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam; với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống chuyển đổi XQuang kỹ thuật số cho Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

2. Giá gói thầu: 495.000.000 đồng (Bn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

* Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và lp đặt.

3. Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

4. Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

5. Đơn vị từng nhận tài sản mua sắm: Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2017.

9. Loại hợp đồng: Trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam phê duyệt các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình, xuất xứ thiết bị; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện đấu thầu, mua sắm, bàn giao cho đơn vị sử dụng, thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Tài chính, Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2429/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống chuyển đổi XQuang kỹ thuật số cho Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86