Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2408/QĐ-UBND 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản Quảng Ninh

Số hiệu: 2408/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2408/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYT K HOCH LA CHN NHÀ THU CÁC GÓI THU TƯ VN VÀ MUA SM TÀI SN THEO PHƯƠNG THC TP TRUNG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2868/TTr-STC ngày 22/6/2017 (trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp tại Biên bản làm việc ngày 19/6/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2017 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung theo quy định của Luật đu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, ký thỏa thuận khung mua sắm tài sản với các nhà thầu được lựa chọn theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; Đôn đốc nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng với các cơ quan, đơn vị trực tiếp mua sắm, sử dụng tài sản đảm bảo đúng theo thỏa thuận khung và các quy định hiện hành.

- Quá trình tổ chức đu thầu mới đại diện các Sở là thành viên Hội đồng thẩm định mua sắm tập trung (thành lập theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh), Thanh tra tỉnh cùng phối hợp, giám sát để đảm bảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông (thành viên Hội đồng thẩm định mua sắm tập trung), Thanh tra tỉnh: Phối hợp với Sở Tài chính giám sát việc triển khai trình tự các bước tổ chức mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, P1, P2, P5;
- V0, V1, NC, TM3;
- Báo QN, TTTT;
- Lưu: VT, TM3.
8 bản, QĐ263

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC:

CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN VÀ MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên gói thu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng (thỏa thuận khung)

1

Gói số 01. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

200

Chi khác quản lý hành chính, dự toán ngân sách tỉnh năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6 năm 2017

Hợp đng trọn gói

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2

Gói số 02. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

105

3

Gói số 3. Mua sắm máy tính để bàn, máy in và máy phô tô theo phương thức tập trung năm 2017

26.030,8

Nguồn kinh giao dự toán năm 2017 của các cơ quan, đơn vị

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Thỏa thuận khung

90 ngày, không quá 31/12/2017

 

Cộng

26.335,8

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giá của các gói thầu là mức giá tối đa đã có thuế và các loại phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại đơn vị sử dụng./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2408/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và mua sắm tài sản theo phương thức tập trung ngày 23/06/2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.885

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142