Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 2397/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục kế hoạch quy hoạch năm 2013 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1416/SKHĐT-QH ngày 03/7/2013 v/v xin phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

I. Tên dự án: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

II. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

III. Mục tiêu:

- Đánh giá, dự báo tổng hợp các tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến 2030.

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường.

- Đề xuất phương án thay thế.

IV. Nội dung đề cương nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030:

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của điều chỉnh quy hoạch

- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

2.1. Căn cứ pháp luật

- Liệt kê các văn bản pháp luật làm căn cứ để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của điều chỉnh quy hoạch, trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản.

- Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được sử dụng để thực hiện ĐMC của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (nếu có).

2.2. Căn cứ kỹ thuật và tài liệu tham khảo

- Liệt kê các tài liệu trong nước, ngoài nước hướng dẫn về kỹ thuật ĐMC đã sử dụng để thực hiện ĐMC của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, trong đó nêu đầy đủ, chính xác: tên, tác giả, thời gian ban hành, nơi ban hành hoặc nơi lưu giữ của từng tài liệu.

- Liệt kê các tài liệu tham khảo của các cá nhân, cơ quan khác có những thông tin, dữ liệu được sử dụng để thực hiện ĐMC.

- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật, tính đồng bộ của căn cứ kỹ thuật và thông tin tham khảo.

2.3. Thông tin tự tạo lập

- Liệt kê các tài liệu của cơ quan chịu trách nhiệm lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; của cá nhân, cơ quan tư vấn về ĐMC (nếu có) có những thông tin, dữ liệu được sử dụng để thực hiện ĐMC.

- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật, tính đồng bộ của nguồn thông tin tự tạo lập.

3. Phương pháp sử dụng để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

3.1. Phương pháp ĐMC

Liệt kê đầy đủ các phương pháp ĐMC đã được sử dụng để thực hiện ĐMC, đồng thời, chỉ dẫn rõ ràng: từng phương pháp đã được sử dụng như thế nào, đối với bước nào của ĐMC; mức độ phù hợp và độ tin cậy của từng phương pháp dựa trên cơ sở của nguồn thông tin đã sử dụng.

3.2. Phương pháp khác

Liệt kê đầy đủ các phương pháp về điều tra, khảo sát, phân tích thí nghiệm và các phương pháp có liên quan khác đã được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC, đồng thời, chỉ dẫn rõ ràng: từng phương pháp đã được sử dụng như thế nào, đối với bước nào của báo cáo ĐMC; mức độ phù hợp và độ tin cậy của từng phương pháp.

Chương 1

MÔ TẢ TÓM TẮT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Tên dự án: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

Nêu đầy đủ, chính xác thông tin về cơ quan chủ quản và cơ quan được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tên gọi, địa chỉ, phương tiện liên hệ (điện thoại, fax, thư điện tử và các phương tiện khác).

3. Mô tả tóm tắt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

- Phạm vi không gian và thời kỳ của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Các mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển; cơ cấu tổ chức kinh tế.

- Luận chứng các phương án phát triển của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và phương án chọn.

- Phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, định hướng quy hoạch sử dụng đất (nếu có).

- Luận chứng danh mục dự án ưu tiên đầu tư.

- Các định hướng, giải pháp chính về bảo vệ môi trường của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Các giải pháp về cơ chế, chính sách.

- Các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm.

- Phương án tổ chức thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Các bản đồ, sơ đồ liên quan (nếu có).

Chương 2

XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ TẢ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH

1. Xác định phạm vi của ĐMC và các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

1.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC

- Phạm vi không gian, trong đó chỉ rõ những vùng lãnh thổ cần nghiên cứu trong ĐMC.

- Phạm vi thời gian cần nghiên cứu trong ĐMC.

1.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Nêu rõ các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần xem xét trong ĐMC.

- Nêu rõ các mục tiêu môi trường trong các văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường có liên quan đến các vấn đề môi trường đã xác định ở trên.

2. Thu thập, phân tích các tài liệu, số liệu về tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tỉnh Thanh Hóa

3. Mô tả tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường có liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

3.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

Mô tả tổng quát các điều kiện địa lý (bao gồm cả địa hình, địa mạo), địa chất thuộc vùng nghiên cứu; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

3.2. Điều kiện về khí tượng - thủy văn

Mô tả tổng quát về các điều kiện khí tượng - thủy văn thuộc vùng nghiên cứu; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

Mô tả tổng quát về hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác thuộc vùng nghiên cứu; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

3.4. Điều kiện về kinh tế

Mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế chính thuộc vùng nghiên cứu (ví dụ: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại và các ngành khác); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

3.5. Điều kiện về xã hội

Mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các công trình liên quan khác thuộc vùng nghiên cứu; chỉ dẫn nguồn tài liệu; dữ liệu tham khảo, sử dụng.

4. Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Dựa trên các thông tin, dữ liệu đã có cần mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, so sánh với các mục tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường liên quan.

- Xác định các nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi của các vấn đề môi trường chính này.

5. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong trường hợp không thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo phạm vi thời gian đã xác định.

- Xác định các nguyên nhân chính có thể tác động đến các vấn đề môi trường chính (như các quy hoạch, dự án đầu tư khai thác đang triển khai; các quy hoạch, dự án đầu tư đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai, các động lực thị trường, biến đổi khí hậu…).

Chương 3

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường

- Đối sánh các quan điểm, mục tiêu đặt ra của dự án điều chỉnh quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường.

- Đánh giá, so sánh các phương án phát triển, đề xuất kiến nghị bổ sung, lựa chọn phương án phát triển dựa trên quan điểm bảo vệ môi trường.

- Dự báo sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, mục tiêu dự án đến các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá, so sánh các phương án phát triển đề xuất và luận chứng phương án chọn

Đánh giá tác động đến môi trường của các phương án phát triển đề xuất (nếu có) và đưa ra khuyến nghị về lựa chọn, điều chỉnh phương án phát triển dựa trên quan điểm về bảo vệ môi trường.

3. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

- Xác định các thành phần của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (như các quy hoạch thành phần, các chương trình, dự án, các hoạt động đầu tư…) có gây ra vấn đề môi trường chính.

- Đánh giá tác động của từng thành phần của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch: xác định rõ đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian và thời gian của tác động, đặc tính tác động, xác suất, khả năng đảo ngược của tác động (cần đánh giá cả các tác động tích cực và tiêu cực, tác động trực tiếp và gián tiếp); dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính do tác động của thành phần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch này.

- Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công nghệ, phân bố không gian, thời gian thực hiện của từng thành phần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, các dự án, các hoạt động của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và những vấn đề còn chưa chắc chắn của các dự báo

- Việc nhận xét, đánh giá về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các dự báo, các nhận định đã đưa ra được thực hiện trên cơ sở các nhận xét, đánh giá về nguồn thông tin và các phương pháp (phương pháp ĐMC và phương pháp khác) đã được sử dụng trong ĐMC này.

- Trường hợp có những vấn đề còn thiếu độ tin cậy hoặc chưa chắc chắn trong các đánh giá, dự báo thì phải nêu cụ thể trong từng vấn đề và kèm theo sự giải thích rõ lý do (thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; thiếu phương pháp; độ tin cậy của phương pháp có hạn; trình độ chuyên môn của các chuyên gia thực hiện ĐMC; các nguyên nhân khác).

Chương 4

THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

1. Tổ chức việc tham vấn

Mô tả quá trình tổ chức tham vấn các bên liên quan, trong đó nêu rõ việc tham vấn các bên liên quan đã được thực hiện ở các bước nào trong quá trình ĐMC, mục đích tiến hành tham vấn, đối tượng tiến hành tham vấn, phương pháp tham vấn.

2. Nội dung và kết quả tham vấn

Nêu từng nội dung đã tham vấn kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: đối tượng tham vấn, phương pháp tham vấn và tóm tắt kết quả tham vấn của quá trình tham vấn trong từng bước thực hiện ĐMC, trong đó cần làm rõ:

- Các thông tin thu thập được từ các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn.

- Các ý kiến đóng góp (bao gồm cả các ý kiến nhất trí và phản đối), các kiến nghị về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của các bên liên quan.

Chương 5

GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG NHỮNG NỘI DUNG CỦA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

1. Những nội dung của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện ĐMC

1.1. Những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của nhóm chuyên gia/cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC và của các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn

- Nêu rõ những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của nhóm chuyên gia/cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC.

- Nêu rõ những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn.

1.2. Những nội dung của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện ĐMC

- Những điều chỉnh về quan điểm, mục tiêu, định hướng của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Những điều chỉnh về phương án phát triển.

- Những điều chỉnh về phạm vi, quy mô, cơ cấu của phương án phát triển, các phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội hoặc phân bố ngành trên vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất.

- Những điều chỉnh đối với các dự án thành phần, hoạt động cụ thể trong điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (như loại hình, phương án công nghệ, địa điểm, quy mô, thời gian thực hiện của các dự án thành phần, hoạt động phát triển được đề xuất).

- Những điều chỉnh liên quan đến giải pháp, phương án tổ chức thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

1.3. Những đề xuất, kiến nghị chưa được tiếp thu

- Những đề xuất, kiến nghị của nhóm chuyên gia/cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC chưa được cơ quan lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tiếp thu, giải thích rõ lý do.

- Những đề xuất, kiến nghị của các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn chưa được cơ quan lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tiếp thu, giải thích rõ lý do.

2. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

2.1. Định hướng về đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Định hướng, yêu cầu về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án thành phần trong điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, trong đó chỉ ra những vấn đề môi trường cần chú trọng, những vùng, ngành/lĩnh vực nào cần phải được quan tâm về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong quá trình xây dựng các dự án thành phần; lý do chủ yếu.

2.2. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường

a) Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật

Đề ra những giải pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường do việc thực hiện các hoạt động, dự án của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; nhận xét, đánh giá về tính khả thi; dự kiến cách thức thực hiện, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng giải pháp.

b) Giải pháp về quản lý

Đề ra những giải pháp về quản lý nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường do việc thực hiện các hoạt động, dự án của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; nhận xét, đánh giá về tính khả thi; dự kiến cách thức thực hiện, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng giải pháp.

c) Giải pháp khác

2.3. Những đề xuất, kiến nghị về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khác có liên quan

3. Chương trình quản lý môi trường

Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, trong đó chỉ rõ:

- Nội dung giám sát, các thông số/chỉ thị giám sát, địa điểm, trách nhiệm giám sát, cách thức thực hiện, nguồn lực cần thiết.

- Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện.

- Chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Về mức độ tác động tiêu cực đến môi trường của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

- Kết luận chung về sự phù hợp/mâu thuẫn của các mục tiêu của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và các mục tiêu về bảo vệ môi trường.

- Mức độ tác động xấu về môi trường nói chung trong quá trình triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Những tác động môi trường xấu không thể khắc phục được kèm theo nguyên nhân.

2. Về hiệu quả của ĐMC

- Những nội dung chủ yếu của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được điều chỉnh.

- Những vấn đề còn chưa có sự thống nhất giữa các nội dung, yêu cầu về phát triển và về bảo vệ môi trường.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong quá trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bao gồm cả những định hướng về thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

3. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Dựa trên các kết quả của đánh giá tác động môi trường, kiến nghị về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

4. Kết luận và kiến nghị khác

V. Sản phẩm của dự án

1. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (kèm theo bản đồ A3).

2. Tài liệu điều tra thu thập, số liệu dự báo và báo cáo chuyên đề theo quy định của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các bản đồ các khu vực nhạy cảm với môi trường năm 2012 và bản đồ các khu vực nhạy cảm với môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỷ lệ 1/100.000.

VI. Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2013, hoàn thành lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

VII. Kinh phí thực hiện: Vốn sự nghiệp kinh tế.

Điều 2.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung Đề cương nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này triển khai thực hiện, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Tài chính căn cứ đề cương nhiệm vụ được duyệt, các quy định hiện hành của Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ Chủ đầu tư lập dự toán kinh phí Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ cho chủ đầu tư thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227