Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 237/QĐ-BVHTTDL năm 2017 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 237/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (GIAI ĐOẠN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3740/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ tại Tờ trình số 511/TTr-HLQGCT ngày 08 tháng 12 năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hun luyện Ththao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1): Từ năm 2014 - năm 2018.

Điều 2. Quyết định này thay thế Khoản 13 Điều 1 tại Quyết định số 3740/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho Bạc nhà nước Cần Thơ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC, Q9.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237/QĐ-BVHTTDL năm 2017 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155