Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2363/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2363/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 91/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2363/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

03 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 16/6/2020

2,5 ngày

Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư phân công thụ lý: 0,25 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

2.3. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản, hồ sơ đề nghị tham gia ý kiến đến các Bộ, cơ quan có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn phối hợp cho ý kiến thẩm định: 0,25 ngày

15 ngày

Không quy định

Bước 3. Các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Kế hoạch và Đầu tư

07 ngày

04 ngày

Bước 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 2,75 ngày.

4.2. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông qua kết quả: 0,5 ngày.

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,25 ngày.

2,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm tra, ký duyệt văn bản ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày

Không quy định

Bước 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

05 ngày

Không quy định

Bước 8. Văn phòng Chính phủ thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án. Văn phòng Chính phủ thực hiện phát hành, công khai văn bản theo Quy chế làm việc của Chính phủ

Không quy định

0,5 ngày

Bước 9. Sau khi nhận được Quyết định Chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho nhà đầu tư

02

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

03 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 16/6/2020

2,5 ngày

Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư phân công thụ lý: 0,25 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

2.3. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản, hồ sơ đề nghị tham gia ý kiến đến các Bộ, cơ quan có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn phối hợp cho ý kiến thẩm định: 0,25 ngày

15 ngày

Không quy định

Bước 3. Các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Kế hoạch và Đầu tư

07 ngày

04 ngày

Bước 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 2,75 ngày.

4.2. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông qua kết quả: 0,5 ngày.

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,25 ngày.

2,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm tra, ký duyệt văn bản ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày

Không quy định

Bước 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

05 ngày

Không quy định

Bước 8. Văn phòng Chính phủ thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án. Văn phòng Chính phủ thực hiện phát hành, công khai văn bản theo Quy chế làm việc của Chính phủ

05 ngày

05 ngày

Bước 9. Sau khi nhận được Quyết định Chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể:

9.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 2,75 ngày.

9.2. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày.

9.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

9.4. Văn thư cơ quan vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho nhà đầu tư: 0,25 ngày.

Tổng cộng: 02 TTHC

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97