Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 2278/QĐ-TTg hỗ trợ đầu tư vào vốn tự nhiên giao thông bền vững trong khu vực GMS 2015

Số hiệu: 2278/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “ĐẦU TƯ VÀO VỐN TỰ NHIÊN VÀ GIAO THÔNG BỀN VỮNG TRONG KHU VỰC GMS-NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM” DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ngun vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 10298/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, với những nội dung cụ thể sau:

a) Tng quan về Dự án:

- Dự án có tổng giá trị là 800.000 USD được thực hiện tại các nước GMS; nguồn vốn nghiên cứu thí điểm thực hiện tại Việt Nam là 360.000 USD, gồm:

+ Vốn ADB viện trợ không hoàn lại và trực tiếp quản lý: 330.000 USD;

+ Vốn đối ứng: Đóng góp vốn đối ứng bng tiền mặt và hiện vật (văn phòng làm việc, nhân sự quản lý và theo dõi dự án, cơ sở hạ tầng v.v...) tương đương 30.000 USD do Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các nước tham gia thực hiện Dự án: Việt Nam và Mi-an-ma (các nước khu vực GMS).

- Cơ quan đầu mối phía Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Mục tiêu, nội dung các hoạt động chính của Dự án:

- Mục tiêu: Hỗ trợ thí điểm nghiên cứu các tác động kinh tế và xã hội của dự án đầu tư đường bộ, vai trò của thiết kế cơ sở hạ tầng thông minh và những cơ hội đối với đầu tư vốn tự nhiên.

- Nội dung:

+ Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam quản lý các danh mục đầu tư thuộc khung đầu tư tiểu vùng (RIF), đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh thông qua lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào thiết kế Dự án và đầu ra của Dự án.

+ Tiến hành đánh giá tài nguyên thiên nhiên của dự án giao thông trong RIF để hỗ trợ giải quyết các vấn đề: các sinh cảnh ưu tiên có thể bị ảnh hưng và lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái có thể hỗ trợ thiết kế dự án; cách thức thiết lập công cụ phân tích không gian đa tiêu chí của trung tâm hoạt động môi trường nhằm lồng ghép, sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái như một công cụ áp dụng để đánh giá các dự án RIF; phổ biến hướng dẫn trong lĩnh vực đầu tư vn tải đường bộ ở Việt Nam, lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình thiết kế và ra quyết định; xây dựng lộ trình lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào Kế hoạch đầu tư trung hạn; tăng cường quan hệ đối tác vốn tự nhiên.

+ Tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, bao gồm lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia và quy hoạch ngành liên quan.

- Kết quả chủ yếu:

+ Nâng cao năng lực đánh giá, quản lý danh mục đầu tư thuộc RIF trong khuôn khổ hợp tác GMS về lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia, quy hoạch ngành liên quan;

+ Chia sẻ và tăng cường các kiến thức và mạng lưới đối tác trong việc lượng giá kinh tế dịch vụ hệ sinh thái.

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến từ tháng 11/2015-2016 (sau khi Chính phủ các nước GMS có thư không phản đối).

Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan và ADB tham gia thực hiện nghiên cứu thí điểm này cùng các nước GMS.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đầu mối và quản lý về Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng gửi thư “không phản đối” tới ADB và khẳng định Việt Nam tham gia thực hiện Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2278/QĐ-TTg ngày 16/12/2015 tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!