Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020

Số hiệu: 2251/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 20/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề cương nhiệm vụ và kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020;

Xét văn bản số 1059/TTr-SXD ngày 01/10/2015 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 92.472.762 đồng, bao gồm:

- Chi phí thẩm định: 74.272.762 đồng.

- Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo: 18.200.000 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020.

- Giá gói thầu: 1.485.455.238 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2015.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

4. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, XD2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.386
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87