Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình hỗ trợ các thủ tục hành chính cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2233/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 10/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH HỖ TRỢ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của y ban nhân dân tnh về việc ban hành Quy chế phối hợp của Trung tâm Hành chính công tnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình hỗ trợ các thủ tục cp phép hoạt động cho nhà thu nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực ktừ ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Thtrưởng các cơ quan chun môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: V
T, HCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY TRÌNH

HỖ TRỢ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2233/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Tha Thiên Huế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi điều chnh.

Hỗ trợ, hướng dẫn quy trình cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trước khi được cấp phép cho đến khi đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng.

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu nước ngoài tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính cấp phép hoạt động xây dựng khi nhà thầu nước ngoài có nhu cầu thực hiện việc cấp phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quy định cách viết tắt:

- Thủ tục hành chính: TTHC;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TT.PVHCC;

- Tiếp nhận và trả kết quả: TN&TKQ;

- Lao động - Thương binh và Xã hội: LĐTBXH;

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp: BQL KKT CN;

- Bảo hiểm xã hội: BHXH;

- Bảo hiểm y tế: BHYT;

- Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN;

- Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: BHTNLĐ-BNN.

II. TRÌNH T THỰC HIỆN:

TT

Trình tự thực hiện, trách nhiệm nhà thầu

Thủ tục hành chính

Trách nhiệm cơ quan giải quyết

Thời gian (ngày)

I.

Trước khi được cấp Giấy phép hoạt động

 

 

 

1

Hướng dẫn việc lập hồ sơ cấp phép hoạt động. Cung cấp sổ tay hướng dẫn việc thực hiện TTHC cho nhà thầu nước ngoài

 

TT.PVHCC

Trong gihành chính

2

Htrợ tạo tài khon dịch vụ công (đảm bảo chức năng liên thông, giám sát xuyên sut trong quá trình thực hiện TTHC) cho các nhà thu nước ngoài khi đến trung tâm thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động

 

TT.PVHCC

Liên tục gihành chính

3

Tiếp nhận hồ sơ Cấp phép hoạt động xây dựng

 

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ SXây dng

0,5

4

Thẩm định cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của d án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính tnh.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đng của dự án nhóm B, C

SXây dựng

10 ngày

II

Sau khi được cấp giy phép hot đng

 

 

 

5

Gửi văn bn đăng ký địa chỉ, sđiện thoại, fax, email của văn phòng điều hành và người đại diện thực hiện hp đng

 

Sở Xây dng, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước

 

6

Đăng ký sdụng con dấu của văn phòng điều hành công trình.

Đăng ký, quản lý con du

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ Công an tnh

3 ngày

7

Đăng ký cấp mã số thuế.

Đăng ký cấp mã s thuế

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ Cục Thuế tỉnh

3 ngày

8

Cấp phép lao động

Báo cáo gii trình nhu cầu, thay đi nhu cu sử dụng người lao động nước ngoài

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ Sở LĐTBXH

7 ngày

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

3 ngày

Cấp giy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5 ngày

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3 ngày

9

Hướng dẫn việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài. (Nếu nhà thầu có nhu cầu)

Đề nghị tuyn người lao động VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 500 lao động trở lên)

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ Sở LĐTBXH

60 ngày

Đề nghị tuyển người lao động VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 500 lao động)

30 ngày

10

Hướng dẫn việc tuyn lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài trong Khu kinh tế, khu công nghiệp. (Nếu nhà thầu có nhu cầu )

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (lần đầu tiên đề nghị cấp giy phép lao động)

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ BQL KKT CN

03 ngày

Cấp giy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Đối với trường hợp đặc bit lao đng nước ngoài đã từng được cấp giấy phép lao động)

03 ngày

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

02 ngày

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03 ngày

Thu hồi giấy phép lao động

03 ngày

Đăng ký nội quy lao động

03 ngày

11

Thủ tục đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa thuộc hợp đồng nhận thầu tại chân công trình, kho công trình, nơi sản xuất. (Nếu nhà thầu có nhu cu)

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ Cục Hải quan tỉnh

05 ngày

12

Mua bảo hiểm đối với công việc của nhà thầu: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công xây dựng

Thủ tục đăng ký của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm kinh doanh.

 

13

Tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề; cấp s BHXH, thẻ BHYT

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ Bảo him xã hội tỉnh

5 ngày

14

Đăng kim chất lượng vt tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu. (Nếu nhà thầu có nhu cầu)

Cấp Đăng ký xe máy chuyên dùng (sau khi Cục kim định cấp)

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ SGTVT

7 ngày

15

Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài. (Nếu nhà thầu có nhu cầu)

Cấp Đăng ký xe máy chun dùng (sau khi Cục kim định cấp)

TT.PVHCC - Bộ phận TN&TKQ S GTVT

7 ngày

Ghi chú: Trường hợp khi nhà thu đã được cấp phép hoạt động thì các bước 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sẽ được tiến hành đồng thời đ cắt giảm thời gian gii quyết cho nhà thu nước ngoài.

III. TRIỂN KHAI THC HIỆN:

1. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Thực hiện đúng các thủ tục về việc lập hồ sơ cấp phép hoạt động quy định tại Quyết định này.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ cấp phép hoạt động xây dựng và những văn bản liên quan do mình xây dựng, đăng ký, báo cáo, hoặc đề nghị.

- Tổ chức thực hiện, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được cấp phép. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm (nếu có) xảy ra trong quá trình chuẩn bị, lập hồ sơ quá trình hoạt động và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thực hiện TTHC liên quan đến thm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ đến lúc được cấp phép hoạt động và đưa vào vận hành, hoạt động.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, có điều gì khó khăn, vướng mc liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đđược hướng dẫn, giải quyết.

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các nhà thu hoàn thiện hồ sơ, giám sát quá trình giải quyết TTHC của các sở, ngành có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu từ khi triển khai lập hồ sơ xin cấp phép đến khi được cấp phép và đưa vào vận hành, hoạt động.

- Định khàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về slượng hồ sơ TTHC các nhà thầu có nhu cầu và được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tng hp các khó khăn, vướng mc trong quá trình giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, nghiên cứu, xem xét trình UBND tỉnh ban hành điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình hỗ trợ các thủ tục hành chính cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184