Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 223/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 223/1999/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 90/1999/NĐ-UBTVQH10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp, chủ dự án hoặc nhà thầu chính đã trả thuế giá trị gia tăng trong giá mua hàng hoá, dịch vụ được Nhà nước hoàn lại số thuế đó.

Điều 2. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA vay thuộc diện được ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả, chủ dự án hoặc nhà thầu chính được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi nhập khẩu và mua hàng hoá, dịch vụ trong nước để thực hiện dự án. Nguồn hoàn thuế là Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước. Số tiền hoàn thuế được coi là vốn ngân sách cấp và chủ dự án phải ghi tăng vốn đầu tư cho dự án.

Điều 3. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại từ ngân sách (kể cả dự án sử dụng vốn ODA hỗn hợp - ODA không hoàn và ODA vay - mà phần vốn ODA không hoàn lại được tài trợ bằng một Hiệp định riêng), chủ dự án không được sử dụng nguồn vốn ODA mà phải sử dụng nguồn vốn trong nước để nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ dự án hoặc nhà thầu chính đã trả thuế giá trị gia tăng tính trong giá mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nay cũng được hoàn lại tiền thuế theo quy định của Quyết định này.

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ, cơ quan thuế phải làm xong thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho chủ dự án hoặc nhà thầu chính thuộc diện được hoàn thuế quy định tại Điều 1 và Điều 2 trên đây.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 223/1999/QD-TTg

Hanoi, December 7, 1999

 

DECISION

ON THE VALUE ADDED TAX ON PROJECTS USING OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) CAPITAL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Value Added Tax Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997;
Pursuant to the National Assembly Standing Committee
s Resolution No. 90/1999/NQ-UBTVQH10 of September 3, 1999 on amending and supplementing a number of lists of goods and services not subject to the value-added tax and the value added tax rates for a number of goods and services;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- The projects using non-refundable ODA capital shall not have to pay the value-added tax. In cases where the project owners or the principal contractors have already paid the value-added tax in the buying prices of goods and/or services, they shall be refunded such tax amount by the State.

Article 2.- For projects using ODA loans, which fall under the category of non-refundable investment from the State budget, the project owners or the principal contractors shall be refunded the value-added tax amounts already paid when importing and purchasing domestic goods and/or services for the project implementation. The source for tax reimbursement shall be covered by the States value-added tax reimbursement fund. The reimbursed tax amounts shall be regarded as the capital allocated from the budget and the project owners shall have to record them as an increase in the projects invested capital.

Article 3.- For projects using ODA capital under the re-lending mechanism from the budget (including projects using mixed ODA capital - non-refundable ODA and ODA loans - where the non-refundable ODA is provided under a separate agreement), the project owners must not use the source of ODA capital but the source of domestic capital for payment of value-added tax as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The project owners or the principal contractors who have already paid value-added tax calculated in the buying prices of goods and/or services for the project implementation before the effective date of this Decision, shall be also refunded the tax amounts as prescribed in this Decision.

Within three days from the date of receipt of the full and valid dossiers and vouchers, the tax agency shall have to complete the procedures for value-added tax reimbursement to the project owners or principal contractors, who are eligible for tax reimbursement as prescribed in Article 1 and Article 2 above.

Article 5.- The Minister of Finance shall have to guide the implementation of this Decision.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/1999/QĐ-TTg ngày 07/12/1999 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38