Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 2213/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1315/SKHĐT-VP ngày 14/7/2016; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 441/STP-KSTT ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 55 (năm mươi lăm) thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, 17 (mười bảy) thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký thành lập Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp Hợp tác xã, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; bãi bỏ, thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH
1.

- Gửi:
+ Bản giấy: Sở KH&ĐT và các TP không nhận được bản điện tử;
+ Bản điện tử: Các TP còn lại
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 10/08/2016 của UBND tnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

2

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên

3

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

4

Đăng ký thành lập Công ty cổ phần

5

Đăng ký thành lập Công ty hợp danh

6

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

7

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện đối với Công ty TNHH một thành viên

8

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện đối với Công ty TNHH hai thành viên tr lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh

9

Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

10

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 TV

11

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2 TV trở lên

12

Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

13

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

14

Chuyển đổi t Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên

15

Chuyển đi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên tr lên

16

Chia doanh nghiệp (đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần)

17

Tách Doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và công ty c phần)

18

Hợp nhất doanh nghiệp

19

Sáp nhập doanh nghiệp

20

Đăng ký thay đổi tên; địa chỉ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

21

Thông báo bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh; vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

22

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.

23

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

24

Đăng ký thay đổi tên, địa ch, vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên

25

Thông báo b sung, thay đổi ngành, ngh kinh doanh của công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh

26

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

27

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

28

Đăng ký thay đi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, Công ty cổ phần

29

Đăng ký thay đi tên, địa ch, vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

30

Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên tr lên

31

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ Công ty cổ phần

32

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

33

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn Công ty cổ phần

34

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

35

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

36

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ Công ty Hợp danh

37

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vn góp công ty hợp danh

38

Đăng ký thay đổi thành viên Công ty Hợp danh

39

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

40

Thông báo thay đổi thông tin về người đại diện theo ủy quyền của ch sở hữu công ty TNHH một thành viên; người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần; thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

41

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

42

Giải thể doanh nghiệp

43

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án

44

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

45

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

46

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trưc thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

47

Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

48

Đăng ký công b nội dung đăng ký doanh nghiệp

49

Thông báo con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

50

Đăng ký cấp đổi sang giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

51

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

52

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký kinh doanh

53

Đăng ký cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị

53

Đăng ký cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

54

Đăng ký cp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

55

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án

II

Lĩnh vực đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX

1

Đăng ký thành lập quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

4

Đăng ký khi quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã chia

5

Đăng ký khi quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã tách

6

Đăng ký khi quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

7

Đăng ký khi quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng)

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hng)

10

Giải thể tự nguyện quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

11

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

12

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

13

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

14

Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

15

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của qu tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã

16

Cấp lại giy chứng nhận đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

17

Thay đổi Cơ quan Đăng ký kinh doanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29