Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019, định hướng giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 2209/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2209/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019, định hướng giai đoạn 2019-2020 (có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội đầu tư và triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với các dự án do sở, ban ngành, địa phương đề xuất không nằm trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh năm 2019, định hướng giai đoạn 2019 - 2020, giao đơn vị tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh thông tin (liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, thực hiện), báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung và phục vụ việc xây dựng danh mục xúc tiến đầu tư cho những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: Các PCVP, các CV;
- Báo C
ao Bằng, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH. (TVA)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Hiện trạng hệ thống hạ tầng

Mục tiêu của dự án

Quy mô; công suất

Hình thức đầu tư

Ghi chú

I

Lĩnh vực phát triển đô thị

1

Dự án phát triển đô thị số 2A

Phường Đề Thám, TP Cao Bằng

Chưa được GPMB

Xây dựng đồng bộ hóa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu nhà ở xã hội

7,8 ha

Vốn nhà đầu tư; hình thức thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

2

Dự án khu đô thị 4A1

Phường Đề Thám, TP Cao Bằng

Chưa được GPMB

Xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình xã hội, công cộng, khu dân cư, hệ thống cây xanh góp phần tạo khu dân cư mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở, hiện thực hóa quy hoạch 1/500 khu vực hai bên đường phía nam thành phố Cao Bằng

69,74 ha

Vốn nhà đầu tư; hình thức thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

3

Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng (khu C) - Phần Hạ tầng kỹ thuật

Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng

Chưa được GPMB

Xây dựng đồng bộ hóa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng cầu nối từ phường Sông Bằng sang phường Hợp Giang; Xây dựng kè sông Bằng đoạn từ dự án 3C đến hết ranh giới dự án 1C; Xây dựng hệ thống cấp thoát nước; xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

23,11 ha

Vốn nhà đầu tư; hình thức thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

4

Dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến

Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng

Chưa được GPMB

Xây dựng đồng bộ hóa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình xã hội, công cộng, khu dân cư, hệ thống cây xanh góp phần tạo khu dân cư mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở.

49,5 ha

Vốn nhà đầu tư; hình thức thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

5

Dự án phát triển đô thị thị trấn Quảng Uyên

TT Quảng Uyên

Chưa được GPMB

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu dân cư

04 ha

Vốn nhà đầu tư; hình thức thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất

UBND huyện Quảng Uyên

6

Dự án phát triển đô thị thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc

xóm Nà Chùa, TT Bảo Lạc.

Chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa có mặt bằng sạch; Đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Xây dựng tổ hợp khu dân cư gồm nhà ở biệt thự, phân lô liền kề, tổ hợp thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật khác.

8,5ha; 60 tỷ đồng

Vốn nhà đầu tư; hình thức thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất

UBND huyện Bảo Lạc

II

Lĩnh vực công nghiệp

1

Các dự án sản xuất VLXD, cơ khí chế tạo, chế xuất công nghiệp, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp....

Khu Công nghiệp Chu Trinh, TP Cao Bằng

Đang đầu tư hạ tầng; Chưa có mặt bằng sạch

Sản xuất VLXD, cơ khí, công nghiệp, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp...

70 ha

Vốn nhà đầu tư

Ban quản lý khu kinh tế

2

Các dự án gia công lắp ráp, chế biến tại Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng

Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa

Chưa được đầu tư hạ tầng; Chưa có mặt bằng sạch

Gia công, lắp ráp, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu

40 ha

Vốn nhà đầu tư

Ban qun lý khu kinh tế

3

Các dự án gia công lắp ráp, chế biến tại Khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang

Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

Chưa được đầu tư hạ tầng; Chưa có mặt bằng sạch

Gia công, lắp ráp, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu

2 ha

Vốn nhà đầu tư

Ban quản lý khu kinh tế

4

Các dự án gia công lắp ráp, chế biến tại Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh

Cửa khẩu Trà Lĩnh, TT Hùng Quốc

Chưa được đầu tư hạ tầng; Chưa có mặt bằng sạch

Gia công, lắp ráp, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu

40 ha

Vốn nhà đầu tư

Ban quản lý khu kinh tế

5

CCN Đề Thám

Phường Đề Thám, TP Cao Bằng

Chưa đầu tư

Gia công, lắp ráp, chế biến hàng hóa

20 ha

Vốn nhà đầu tư

UBND TP Cao Bằng

III

Lĩnh vực Giao thông

1

Trạm dừng chân Quốc lộ 4A, TP Cao Bằng

TP Cao Bằng

Chưa được đầu tư hạ tầng; Chưa có mặt bằng sạch

Xây dựng trạm dng nghỉ với các dịch vụ hậu cần đầy đủ

01 ha; TMĐT dự kiến 10 tỷ

Vốn nhà đầu tư

UBND TP Cao Bng

2

Cơ sở hạ tầng bến xe khách tại các huyện tỉnh Cao Bằng

trung tâm các huyện

Chưa được đầu tư hạ tầng; Chưa có mặt bằng sạch

Phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng

Bến xe khách loại 6 theo Thông tư 73/2015/TT- BGTVT ngày 11/11/2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015, hoặc theo tiêu chí do UBND tỉnh Cao Bằng quy định phù hợp với điều kiện thực tế của huyện

Vốn nhà đầu tư

Sở Giao thông vận tải

IV

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp và thực phẩm

1

Dự án phát triển nông, lâm nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Vị trí 01: khoảnh 4A, tiểu khu 327, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình

Hiện trạng đất là đồng cỏ, bãi chăn thả, địa hình khá bằng phng

Phát triển vùng trồng chè, cây ăn quả, cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trồng rng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Diện tích 10 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vị trí 02: khoảnh 5B, Tiểu khu 337, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình

Hiện trạng đất là đồng cỏ, bãi chăn thả, địa hình khá bằng phng. Có đường giao thông thuận lợi. Hiện do cộng đồng xóm Nậm Sơ quản lý

Diện tích 40 ha

Vốn nhà đầu tư

Vị trí 03: xóm Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình

Hiện trạng lạ đất đồng cỏ, có đường giao thông thuận lợi, tuy nhiên khu vực này tương đối khó khăn về điều kiện thủy lợi, tưới tiêu

Diện tích 60 ha

Vốn nhà đầu tư

2

Dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch

Vị trí 04: Khu trung tâm Phia Oắc - Phia Đén

Khu vực này có diện tích đất nông nghiệp lớn, đông dân cư có ruộng bậc thang đất canh tác, sản xuất lâm nghiệp; đất đai thuộc quyền sở hữu của người dân.

Dự án liên kết gia người dân và doanh nghiệp, HTX cùng thực hiện như trồng rau các loại cải bắp, súp lơ, các loại hoa như hoa ly, hoa hồng...Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch

Diện tích 50 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3

Dự án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

Vị trí 05: Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia, vị trí tại Khoảnh 2A, Tiểu khu 337A đến khoảnh 1, khoảnh 2, Tiểu khu 353

Khu vực này là rừng tự nhiên, có độ tàn che tương đối lớn, có tính đa dạng sinh học cao.

Dự án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng như Sâm ngọc linh, Hà thủ ô đỏ, Bảy lá một hoa, Đẳng Sâm...

Diện tích 200 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

Dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia súc

Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa

Đất được quy hoạch để thực hiện dự án nông, lâm nghiệp

Dự án chăn nuôi đại gia súc và gia súc theo hướng công nghiệp gắn với chế biến và xuất khẩu; chăn nuôi hữu cơ đại gia súc và gia súc đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

- Diện tích khu dự án là 36 ha

- Diện tích liên kết người dân tạo nguồn nguyên liu phục vụ chăn nuôi 100 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5

Dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia súc

Xã Ngọc Khê, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh

Đất được quy hoạch để thực hiện dự án nông, lâm nghiệp

- Diện tích khu dự án là 05ha

- Diện tích liên kết người dân tạo nguồn nguyên liu phục vụ chăn nuôi 40 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

6

Dự án phát triển cây Chanh Leo

Huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An, Thạch An

Đất trồng Chanh leo hiện nay chủ yếu là của dân. Diện tích đạt 61,5 ha, dự kiến mở rộng diện tích đến năm 2020 từ 300-400 ha

Liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, HTX đầu tư mở rộng diện tích, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ Chanh leo

Tổng diện tích từ 300-400 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

7

Dự án phát triển Cây Lê truyền thống địa phương

- Huyện Bảo Lạc (Xuân Trường, Đình Phùng, Huy Giáp, Hồng An)

- Huyện Nguyên Bình (Yên Lạc, Quang Thành, Vũ Nông, Thành Công)

- Huyện Trà Lĩnh (Hùng Quốc, Cao Chương, Xuân Nội, Quốc Toàn, Quang Trung, Tri Phương, Cô Mười, Lưu Ngọc, Quang Vinh)

- Huyện Trùng Khánh (Đình Minh, Cảnh Tiên, Khâm Thành, Phong Châu, Thị Trấn)

- Huyện Thạch An (Đức Long, Đức Xuân, Lê Lai, Thị Trấn)

Đất trồng Lê hiện nay chủ yếu là của dân, diện tích hiện nay là 122,9 ha, trong đó có 114,5 cho thu hoạch. Dự kiến mở rộng diện tích trồng trong dân lên 261 ha.

Mở rộng diện tích lê truyền thống; thực hiện liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, HTX đầu tư mở rộng diện tích, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu

Tổng diện tích 261 ha, trong đó: Bảo Lạc 40 ha, Nguyên Bình 26 ha, Trà Lĩnh 50 ha, Trùng Khánh 40 ha, Thạch An 105 ha

 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8

Dự án phát triển cây Lê Đài Loan

Các xã Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Trưng Vương, Hà Trì, huyện Hòa An

Diện tích hiện đang được giao cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng quản lý và sử dụng. Dự kiến thu hồi một phần diện tích chưa thực hiện để triển khai dự án mới

Dự án phát triển giống Lê Đài Loan cho chất lượng, năng suất cao, cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Diện tích 100 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

9

Dự án phát triển Cây Hạt dẻ

Các xã: Đình Minh, Phong Châu, Chí Viễn, Khâm Thành, Đình Minh, Phong Châu, huyện Trùng Khánh

Đất trồng Hạt dẻ chủ yếu là của dân, diện tích trồng hiện nay khoảng 200 ha. Định hướng hàng năm mở rộng diện tích từ 30-50 ha, khả năng mở rộng diện tích hạt dẻ của huyện từ 400-500 ha

Mở rộng diện tích Hạt dẻ; xây dựng liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, HTX trong đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Diện tích 400-500 ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

10

Dự án trồng rừng

các huyện, thành phố

Diện tích đất trng có cây gỗ tái sinh, hiện nay chủ yếu do cộng đồng quản lý có khả năng phát triển rừng tập trung. Ngoài ra có thể thực hiện liên kết với các hộ dân để mở rộng diện tích dự án trồng rừng

Thực hiện liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, HTX đầu tư mở rộng diện tích, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

 

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

Dự án xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ cây Quế, Hồi, Hà thủ ô

Các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Bảo Lạc

Diện tích đất do hộ gia đình và cộng đồng quản

Thực hiện liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, HTX đầu tư mở rộng diện tích, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Diện tích khoảng 700ha

Vốn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

V

Lĩnh vực Du lịch, thương mại, dịch vụ

1

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Phia oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình

Xã Thành công

 

 

Khoảng 8.000 ha; TMĐT: do nhà đầu tư đề xuất

Vốn nhà đầu tư

BQL Vườn Quốc gia Phia oắc, Phia đến; UBND huyện Nguyên Bình

2

Khu du lịch sinh thái Hồ sen thành Bản Phủ - Vương triều nhà Mạc, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Cụm Hồng Quang, xã Hưng Đạo

Đầm sen, ruộng trồng lúa

Tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch, phục vụ cho nhân dân khu vực, phát triển thương mại và dịch vụ.

Tổng diện tích khoảng 2ha; Khái toán kinh phí đầu tư 50 tỷ đồng

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

UBND thành phố Cao Bằng

3

Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại lô đất số 13

Khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bng

Đã có cơ sở hạ tầng, đã có mặt bằng sạch

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cao Bằng

Diện tích 02 lô: 12.000 + 8.800 = 20.800 m2

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

4

Đầu tư xây dựng khối dịch vụ tại lô đất số 09

Khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng

Đã có cơ sở hạ tầng, đã có mặt bằng sạch

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cao Bằng

Diện tích: 9.000 m2

đu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

5

Dự án du lịch, dịch vụ trên sông Gâm, Sông Nho Quế

huyện Bảo Lâm

 

Tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch, phát triển thương mại và dịch vụ.

 

vốn nhà đầu tư

UBND huyện Bảo Lâm

6

Dự án du lịch, dịch vụ Hồ Bản Đà

Xóm Bản Đà, Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh

 

Khai thác du lịch, phát triển kinh tế xã hội

10 ha

Vốn nhà đầu tư

UBND huyện Trùng Khánh

7

Trung tâm thương mại huyện Trùng Khánh

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh

Đã có mặt bằng 0,86 ha

Tổ hợp thương mại, dịch vụ

1 ha

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

UBND huyện Trùng Khánh

8

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày- Nùng thông qua du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại khu vực Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh

Xã Phong Châu, huyn Trùng Khánh

19,06 ha và 51,27 ha diện tích mặt nước hồ Bản Viết

Du lịch, dịch vụ

19,06 ha và 51,27 ha diện tích mặt nước hồ Bản Viết

Vốn nhà đầu tư

 

VI

Lĩnh vực khoáng sản

 

 

 

 

 

 

1

Dự án mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép Phường Đề Thám, TPCB, tỉnh Cao Bằng

TPCB

13,6 ha

Khai thác cát đồi

13,6 ha

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019, định hướng giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9