Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 22/2003/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG VIỆC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 1998, năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Công sản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

1- Quyết định này áp dụng cho các trường hợp sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai, Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai.

2- Danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được sử dụng quỹ đất tạo vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như:

- Dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và kết cấu hạ tầng xã hội ngoài đô thị, ngoài khu dân cư nông thôn: giao thông liên lạc, thuỷ lợi, điện, cấp - thoát nước, trường học, bệnh viện (trạm xá), quảng trường, sân vận động và các công trình kết cấu hạ tầng khác;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư;

- Các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng khác.

3- Quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng là quỹ đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm:

- Đất giao có thu tiền sử dụng đất;

- Đất cho thuê, đất giao theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (chuyển mục đích sử dụng).

4- Hình thức sử dụng quỹ đất tạo vốn.

a- Giao đất ngay tại nơi có công trình kết cấu hạ tầng của dự án;

b- Giao đất nằm ngoài phạm vi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng của dự án;

c- Giao đất do mở rộng phạm vi thu hồi đất đối với dự án xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. Phần diện tích đất mở rộng này được sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

d- Sử dụng quỹ đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ để giao đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chung của địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Tổ chức kinh tế trong nước (sau đây còn gọi tắt là nhà đầu tư hoặc tổ chức) có đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư; nếu trúng thầu công trình hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi là đấu giá đất) được Nhà nước giao đất thuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng trường hợp sử dụng quỹ đất tạo vốn theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này thì đối tượng áp dụng còn gồm cả cá nhân trong nước (sau đây còn gọi tắt là cá nhân) có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật.

Điều 3. Cơ chế tài chính áp dụng cho dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dự án đầu tư được sử dụng quỹ đất tạo vốn phải thực hiện đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất đối với quỹ đất dùng để tạo vốn cho dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như sau:

- Trong một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nếu đã thực hiện đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thì không đấu giá đất, nhà đầu tư trúng thầu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nếu thực hiện đấu giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá đất được giao thực hiện xây dựng công trình cơ sở hạ tầng.

- Trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư xin thực hiện dự án, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định này thì thực hiện chỉ định thầu.

Nhà đầu tư trúng thầu công trình hoặc trúng thầu qua đấu giá đất không được phép bán thầu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 4. Lập danh mục và công khai dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Căn cứ vào Danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và kế hoạch sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo lập và trình duyệt dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; Công bố, công khai trong thời gian 20 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (đài phát thanh, truyền hình, báo) và niêm yết tại xã, phường, thị trấn hoặc quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng về: 1- Danh mục các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được sử dụng quỹ đất tạo vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chia ra 2 phần:

a- Danh mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tổ chức đấu thầu ứng với quỹ đất được giao;

b- Danh mục quỹ đất thực hiện đấu giá ứng với công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

2- Danh mục quỹ đất dùng để tạo vốn cho từng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng: địa điểm, diện tích, loại đất đang sử dụng, loại đất được phép chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch sử dụng khu đất và các thông tin khác có liên quan đến dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

3- Danh mục quỹ đất dùng để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng chung của địa phương theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Điều 5. Đấu thầu công trình, đấu giá đất sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53 Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, cơ quan (người) có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức đấu thầu dự án.

1- Trường hợp đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án:

a- Tổ chức đấu thầu để chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.

b- Xác định giá đất giao cho nhà đầu tư trúng thầu công trình để thanh toán giá trị công trình. Trong trường hợp này, giá đất giao có thu tiền sử dụng đất là giá đất tính theo mục đích sử dụng mới. Giá này phải là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của khu đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo nguyên tắc trên đây, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của khu đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế của đất liền kề (gần nhất) có cùng mục đích sử dụng theo mục đích sử dụng mới của khu đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời có tính đến:

- Giá đất để tính đền bù khi thu hồi quỹ đất dùng để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Giá đất theo mục đích sử dụng mới của khu đất dùng để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ;

- Vị trí của khu đất dùng để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và điều kiện về kết cấu hạ tầng;

- Các yếu tố khác có liên quan đến giá đất.

c- Nhà đầu tư trúng thầu xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được giao đất. Giá trị thanh toán được xác định như sau:

- Giá trúng thầu xây dựng công trình cơ sở hạ tầng;

- Giá đất được xác định theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.

2- Trường hợp đấu giá đất:

a- Giá trị công trình cơ sở hạ tầng dùng để thanh toán quỹ đất là dự toán của dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

b- Giá đất dùng để thanh toán công trình xây dựng cơ sở hạ tầng là giá đất trúng đấu giá.

3- Nhà đầu tư trúng đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc trúng đấu giá đất là nhà đầu tư có mức giá bỏ thầu xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thấp nhất hoặc mức giá đấu giá đất cao nhất.

4- Trường hợp thực hiện sử dụng quỹ đất tạo vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng chung theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này thì thực hiện đấu giá đất. Toàn bộ số tiền sử dụng đất thu được phải được quản lý theo quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước. Trước khi đấu giá đất cần đầu tư cải tạo đất hoặc đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng và các công trình liên quan khác thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 6. Điều kiện đấu giá đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

1- Đất dùng để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng là đất đã có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2- Đất sử dụng để ở hoặc dùng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất.

1- Đối tượng tham gia đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất là tổ chức, cá nhân (theo quy định tại Điều 2 Quyết định này) có nhu cầu sử dụng và kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật, có kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư.

2- Nhà đầu tư tham gia đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất phải gửi đến chủ dự án hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đấu giá đất (trong trường hợp sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng chung) hồ sơ xin tham gia đấu thầu công trình hoặc đấu giá đất, hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư, bản tự giới thiệu kèm theo tài liệu chứng minh về khả năng chuyên môn, tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện dự án;

- Báo cáo tài chính của 3 năm gần nhất;

- Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án sử dụng quỹ đất được giao;

- Văn bản đề nghị được tham gia đấu thầu, đấu giá.

Trường hợp cá nhân xin tham gia đấu giá đất theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này thì chỉ cần có văn bản đề nghị được tham gia đấu giá và dự kiến sử dụng quỹ đất được giao.

3- Điều kiện lựa chọn tổ chức kinh tế, cá nhân tham gia đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với việc thực hiện dự án đầu tư;

- Có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Có phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án sử dụng có hiệu quả quỹ đất được giao;

- Một tổ chức chỉ được tham gia một đơn vị dự thầu trong một gói thầu. Trường hợp Tổng Công ty (Công ty) đứng tên tham gia dự thầu thì các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc không được phép tham gia với tư cách nhà thầu độc lập.

Trường hợp đấu giá đất theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này mà quỹ đất để đấu giá đã phân thành thửa (lô) để xây dựng nhà ở riêng cho từng hộ gia đình, cá nhân thì cá nhân tham gia đấu giá chỉ cần có giấy tờ chứng minh khả năng tài chính.

Điều 8. Tổ chức đấu giá đất.

Tổ chức đấu giá đất như sau:

- Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng (cơ quan chủ trì) đấu giá thông báo công khai lô (thửa) đất đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết tại địa điểm tổ chức đấu giá, trụ sở Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đấu giá đất.

Nội dung thông báo công khai gồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất, thời điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan.

- Tiến hành các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

- Giới thiệu lô đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của khu đất đấu giá.

- Tổ chức đấu giá theo nguyên tắc đấu giá trực tiếp, theo quy chế đấu giá do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá.

Điều 9. Đăng ký tham gia đấu giá đất.

1- Các đối tượng được lựa chọn theo quy định tại Điều 7 Quyết định này được đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký chậm nhất trước 2 ngày của ngày tổ chức đấu giá.

2- Sau khi hồ sơ được Hội đồng chấp thuận, tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đất phải nộp:

a- Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho từng cuộc đấu giá nhưng không quá 5% giá trị đất tính theo giá đất có điều kiện kết cấu hạ tầng tương tự liền kề (gần nhất) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất phải nộp (dùng để thanh toán), người không trúng đấu giá được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá đất, đã nộp tiền đặt cọc, nhưng không tham gia đấu giá hoặc trúng đấu giá nhưng từ chối không thực hiện dự án hoặc rút lại giá đã trả thì không được hoàn trả tiền đặt cọc, khoản tiền này được nộp vào Ngân sách Nhà nước.

b- Phí tham gia đấu giá; khoản phí này nộp khi đăng ký tham gia đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá. Mức phí cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với thực tế ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá.

Điều 10. Xác định giá khởi điểm đấu giá đất.

Giá khởi điểm do Hội đồng đấu giá quyết định. Giá khởi điểm được xác định theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Quyết định này và không được thấp hơn giá đất có điều kiện kết cấu hạ tầng tương tự liền kề (gần nhất) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

Điều 11. Tiến hành đấu giá đất.

1- Thủ tục mở phiên đấu giá:

- Giới thiệu thành viên Hội đồng, người điều hành và người giúp việc (nếu có).

- Điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá, người có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến lô đất thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá; Phát phiếu đấu giá cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; Làm các thủ tục cần thiết khác.

2- Hình thức và trình tự đấu giá: Theo nguyên tắc đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp, phiếu do Hội đồng phát ra.

- Sau khi kết thúc vòng đấu giá thứ nhất (vòng một), Hội đồng đấu giá công bố giá khởi điểm.

- Thực hiện đấu từng vòng, liên tục và vòng đấu cuối cùng là vòng đấu mà sau khi Hội đồng đấu giá công bố mức giá trả cao nhất nhưng không có người yêu cầu đấu giá tiếp nữa. Người có mức giá trả cao nhất của vòng này là người trúng đấu giá - người được nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp đấu giá quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng chung của địa phương theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này mà gồm nhiều thửa (lô) đất, thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định hình thức và trình tự cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 12. Xem xét và phê duyệt kết quả đấu thầu công trình hoặc đấu giá đất.

Căn cứ vào kết quả đấu thầu công trình hoặc đấu giá đất, chủ dự án trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kết quả đấu thầu công trình hoặc kết quả đấu giá đất của dự án. Trường hợp đấu giá đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng chung cho địa phương theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định này, thì Hội đồng đấu giá trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

Điều 13. Trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư xin thực hiện dự án.

Trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư xin thực hiện dự án thì:

- Giá trị công trình cơ sở hạ tầng để thanh toán quỹ đất là dự toán của dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành;

- Giá đất dùng để xác định giá trị quỹ đất giao cho nhà đầu tư để thanh toán giá trị xây dựng công trình cơ sở hạ tầng là giá đất được xác định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định này.

Điều 14. Ký kết hợp đồng.

Căn cứ vào phê duyệt kết quả đấu thầu (đấu giá) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ dự án và nhà đầu tư trúng thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện ký hợp đồng. Hợp đồng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Hợp đồng kinh tế và quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 15. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

1- Sau khi giao đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc trúng đấu giá đất, Sở Tài chính - Vật giá thực hiện ghi thu tiền sử dụng đất bằng giá trị quỹ đất giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời ghi thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng của dự án.

2- Trường hợp giá trị quỹ đất giao cho nhà đầu tư lớn hơn giá trị công trình của dự án thì nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào Ngân sách địa phương. Trường hợp giá trị quỹ đất giao cho nhà đầu tư nhỏ hơn giá trị công trình của dự án thì Ngân sách địa phương thanh toán trả cho nhà đầu tư phần chênh lệch; Việc thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về trình tự cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3- Số tiền sử dụng đất thu được từ quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng chung của địa phương quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 và khoản 4 Điều 5 Quyết định này, số tiền chênh lệch giữa giá trị quỹ đất tạo vốn và giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng của từng dự án (nếu có) được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước. Số tiền này chỉ được dùng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương theo dự án được duyệt.

Điều 16. Đăng ký quyền sử dụng đất.

Văn bản trúng đấu giá, văn bản trúng thầu xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cùng với các hồ sơ liên quan khác theo quy định của pháp luật là căn cứ để giao đất cho người trúng đấu giá đất hoặc trúng thầu xây dựng công trình được thanh toán bằng quỹ đất tạo vốn. Văn bản trúng đấu giá đất hoặc trúng thầu xây dựng công trình, quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người được giao đất đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trúng thầu công trình và người được giao đất.

Người trúng đấu giá được giao đất phải sử dụng theo đúng mục đích ghi trong dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu vi phạm sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai.

Người trúng đấu giá được giao đất hoặc trúng thầu xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được giao đất thanh toán có các quyền của người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhà đầu tư trúng thầu xây dựng công trình cơ sở hạ tầng có trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt hợp đồng đã ký với chủ dự án, bảo đảm tiến độ, khối lượng, xây dựng công trình đã cam kết. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước.

1- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Ban hành quy chế và chỉ đạo tổ chức đấu giá đất, chỉ đạo đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Quyết định đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất của từng trường hợp cụ thể;

- Quyết định giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư trong trường hợp đấu thầu công trình;

- Phê duyệt kết quả đấu giá đất, đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định này.

2- Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với các ngành liên quan:

- Theo dõi kịp thời sự hình thành và biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương làm cơ sở cho việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc xác định giá khởi điểm để đấu giá đất;

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất trong trường hợp định giá đất và đấu thầu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong trường hợp này, trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất, Sở Tài chính - Vật giá phải tham khảo ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định giá đất đai - bất động sản (nếu có);

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất để xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư;

- Tham gia Hội đồng đấu giá đất, đấu thầu, chọn nhà đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng;

- Lập dự toán Ngân sách và quyết toán Ngân sách về việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước;

- Thực hiện ghi thu Ngân sách Nhà nước tiền sử dụng đất của quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, ghi chi Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản;

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

1- Quy định về đấu giá đất tại Quyết định này cũng được áp dụng đối với các trường hợp:

- Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo phương thức đấu giá;

- Cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc bán công trình cùng với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Giao đất cho các tổ chức kinh tế xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê (trừ trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất);

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định về cơ chế tài chính sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Đối với dự án đang thực hiện dở dang thì thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án chưa triển khai thực hiện thì phải thực hiện theo Quyết định này.

Điều 20. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 22/2003/QD-BTC

Hanoi, February 18, 2003

 

DECISION

ON FINANCIAL MECHANISMS IN THE USE OF LAND FUNDS FOR CREATION OF INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION CAPITAL

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Land Law and the 1998 and 2001 Laws Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 04/2000/ND-CP of February 11, 2000 on the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law; Decree No. 66/2001/ND-CP of September 28, 2001 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 04/2000/ND-CP of February 11, 2000 on the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
After obtaining the opinions of the ministries, branches and People’s Committees of the provinces and centrally-run cities; at the proposal of the director of the Public Property Management Department,

DECIDES:

Article 1.- Scope of application

1. This Decision shall apply to the cases of using land funds for creation of infrastructure construction capital prescribed in Section 2, Chapter IV of the Government’s Decree No. 04/2000/ND-CP of February 11, 2000 on the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law, Clause 10, Article 1 of the Government’s Decree No. 66/2001/ND-CP of September 28, 2001 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 04/2000/ND-CP of February 11, 2000 on the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law.

2. The list of infrastructure construction projects allowed to use land funds for creation of capital, which has been approved by the Prime Minister, such as:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Projects to construct urban infrastructures;

- Projects to construct infrastructures in population quarters;

- Projects to construct other infrastructure works.

3. Land funds for creation of infrastructure construction capital are those included in the land use plannings already approved by the Prime Minister, including:

- Land assigned with the collection of land use levy;

- Land leased and land assigned in other forms now shifted to assigned land subject to land use levy (change of use purposes).

4. Forms of using land funds for creation of capital.

a/ Assigning land located right at the places where the projects’ infrastructures are to be constructed;

b/ Assigning land located outside the areas where the projects’ infrastructures are to be constructed;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Using land funds with many advantages for production, business, daily life and services for creation of investment capital to build public infrastructures in the localities.

Article 2.- Subjects of application

For domestic economic organizations (hereinafter also referred to as investors or organizations for short) which have made registration for real-estate dealing activities, meet all law-prescribed capital and technical conditions for executing investment projects, if they win construction bids or land use right auction (hereinafter referred to as land auctions), they shall be assigned by the State land under the projects using land funds for creation of infrastructure construction capital. Particularly for cases of using land funds for creation of capital under the provisions at Point d, Clause 4, Article 1 of this Decision, the subjects of application shall also include Vietnamese individuals (hereinafter referred to as individuals for short) who satisfy all capital and technical conditions.

Article 3.- Financial mechanisms applicable to projects using land funds for creation of infrastructure construction capital

Investment projects allowed to use land funds for creation of infrastructure construction capital must be opened to bidding for infrastructure construction or land auctions for such land funds as follows:

- In an investment project to construct infrastructures, if the bidding for infrastructure construction has been organized, land auctions shall not necessarily be organized, the bid-winning investors shall be assigned by the State land with the collection of land use levy. If land auctions are organized, the bid-winning investors shall be assigned to construct infrastructures.

- Where only one investor applies for executing the project, if he/she/it satisfies the conditions specified in Article 7 of this Decision, the bidder designation shall be applied.

The investors winning the project bidding or land auctions shall not be allowed to sell bids in any form.

Article 4.- Listing and publicization of projects using land funds for creation of infrastructure construction capital

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1/ The list of infrastructure construction works allowed to use land funds for capital creation, already approved by competent authorities, divided into two parts:

a/ The list of infrastructure construction works to be opened to bidding, corresponding to the assigned land funds;

b/ The list of land funds to be auctioned, corresponding to infrastructure construction works;

2. The list of land funds used for creation of capital for each infrastructure-construction work: location, acreage, category of land being in use, category of land permitted for changing use purpose in line with the planning on the use of the land plots, and other information related to the projects using land funds for creation of infrastructure construction capital.

3. The list of land funds used for creation of capital to construct public infrastructures in the localities, as prescribed at Point d, Clause 1, Article 1 of this Decision.

Article 5.- Bidding for works, land auctions for creation of infrastructure construction capital

Under the provisions of Articles 49, 50, 51, 52 and 53 of the Government’s Decree No. 88/1999/ND-CP of September 1, 1999 promulgating the Bidding Regulation, the agencies (persons) competent to approve investment projects shall have to direct and organize project bidding.

1. In case of bidding for construction of the projects’ infrastructures:

a/ To organize bidding to select investors to execute the projects under the current law provisions on bidding.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On the above-said principle, the land price used for calculating the land use levy on the land plot used for creation of infrastructure construction capital shall be determined as being equal to the actual price for transferring the right to use adjacent (nearest) land areas with the same use purposes according to the new use purpose of such land plot; and concurrently the following must be taken into account:

- The land price used for calculating compensations when the land funds for creation of infrastructure construction capital are recovered;

- The land price according to the new use purpose of the land plot used for creation of infrastructure construction capital, promulgated by the provincial-level People’s Committees in compliance with the Government’s regulations;

- The location and infrastructure conditions of the land plot used for creation of infrastructure construction capital;

- Other factors related to the land price.

c/ The successful bidders for infrastructure construction shall be assigned land. The payment value shall be determined as follows:

- The winning bid for infrastructure construction;

- The land price determined under Point b, Clause 1 of this Article.

2. In case of land auctions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The land price for payment of infrastructural construction works is the winning bid at the land auction.

3. The successful bidders for infrastructure construction or successful bidders at land auctions are investors who offer the lowest bid for infrastructural construction works or the highest land prices in auctions.

4. Where the land funds are used for creation of capital to build public infrastructures under Point d, Clause 4, Article 1 of this Decision, land auctions shall be organized. All collected land use levy amounts must be managed under the law provisions on the State budget. Before holding land auctions, if it is necessary to invest in the revamp of the land or invest in the building of infrastructural works and other related works, the current law provisions on management of capital construction investment must be complied with.

Article 6.- Conditions for auctioning land for creation of infrastructure construction capital

1. Land used for creation of infrastructure construction capital is land included in the land use plannings or detailed construction plannings already approved by competent authorities;

2. Land used for residence or as grounds for production, business, services and other purposes according to law provisions.

Article 7.- Selection of investors to participate in the bidding for infrastructure construction or in land auctions

1. The subjects eligible for participating in bidding for infrastructure construction or in land auctions are organizations and individuals (as specified in Article 2 of this Decision) wishing to use and deal in real estates, meeting all capital and technical conditions and having experiences in executing investment projects.

2. Investors wishing to participate in the bidding for infrastructure construction or in land auctions must send to the project owners or agencies competent to approve investment projects or decide on land auctions (in case of using land funds for creation of capital to construct public infrastructures) the dossiers of application for participation in the bidding for works or in land auctions. Such a dossier consists of:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Financial statements of the latest three years;

- The plan on the implementation of the infrastructure investment project and the project on using the assigned land fund;

- The written request for participating in the bidding or auction.

Where an individual applies for participation in the land auction as prescribed at Point d, Clause 4, Article 1 of this Decision, only the written request for participation in the auction and the plan on the use of the assigned land fund are required.

3. Conditions for selecting economic organizations and/or individuals to participate in the bidding for infrastructure construction or in land auctions:

- Having business registration certificates compatible with the execution of the investment projects;

- Having all capital and technical conditions as prescribed by law;

- Having the plan on the execution of the infrastructure investment project and the project on using efficiently the assigned land fund;

- One organization shall only be allowed to participate in one bidding unit in a bid package. Where a corporation (company) participates in a bidding under its name, its members and subsidiaries shall not be allowed to participate therein in the capacity of independent contractors.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Organization of land auctions

Land auctions shall be organized as follows:

- 30 days before conducting land auctions, the Auction Councils (organizing agencies) shall publicly announce the land lots put up for auction at least twice in two weeks on the mass media such as local radio and television stations, newspapers and other mass media and post up notices at the venues of the auctions, the offices of the People’s Committees of the rural and urban districts, towns or provincially-run cities where land auctions are held.

The contents of such public notices include: The location, acreage, dimensions, current use purposes, land use planning, registration time, auction time and other relevant information.

- Completing procedures for participation in the auction.

- Introducing the land lots, land use planning, and construction plannings of the land lots put up for auction.

- Organizing the auctions on the principle of direct auction according to the auction regulations approved by the provincial-level People’s Committee presidents in accordance with the current law provisions on auctions.

Article 9.- Registration of participation in auctions

1. The subjects selected under Article 7 of this Decision may register and complete registration procedures at least two days before the date when the auction is held.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Deposit money (guaranty money - advance money) as decided by the provincial-level People’s Committees for each auction, which must not exceed 5% of the land value calculated according to the price of adjacent (nearest) land with similar infrastructural conditions, promulgated by the provincial-level People’s Committees. The successful bidders shall have their deposit money deducted from the payable land use levies (for payment), and the unsuccessful bidders shall be refunded the deposit money right after the auctions close. Where organizations and individuals have registered for participation in the land auctions and paid deposit money but fail to participate in the auctions or have won the auctions but refuse to execute the projects or withdraw the offered bids, they shall not be refunded the deposit money, which shall be remitted into the State budget.

b/ Auction participation fee, which must be paid upon registration of auction participation and shall not be refunded to the participation-registering organizations and individuals. The specific fee rates shall be decided by the provincial-level People’s Committees, suited to the realities of their localities in accordance with the current law provisions on auctions.

Article 10.- Determination of the land auction reserve prices

The reserve prices shall be decided by the Auction Councils, which are determined under Point b, Clause 1, Article 5 of this Decision and must not be lower than the prices of adjacent (nearest) land with similar infrastructure conditions, promulgated by the provincial-level People’s Committees in compliance with the Government’s regulations.

Article 11.- Conduct of land auctions

1. Procedures for opening an auction

- Introducing the Council’s members, the administer and assistants (if any).

- Making a roll-call of the people having registered for participation in the auction, people qualified for participation in the auction.

- Introducing all information related to the land lots put up for auction, answering questions of the auction participants; distributing bid cards to every organization and individual participating in the auction; completing other necessary procedures.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- After the end of the first auction round (first round), the Auction Council shall announce the reserve price.

- Conducting the auction round by round continuously with the last round being the round when no more bid is offered after the Auction Council announces the highest bid. The highest bidder in this round shall be the auction winner, who shall be permitted to receive the land use right.

If auctions of the land funds for creation of capital to build public infrastructures in the localities under Point d, Clause 4, Article 1 of this Decision involve many land lots, the provincial-level People’s Committees shall prescribe its form and order in accordance with the law provisions.

Article 12.- Consideration and approval of the results of the bidding for works or land auctions

Basing themselves on the results of the project bidding or land auctions, the project owners shall submit to the People’s Committee presidents competent to approve investment projects for approval the results of the project bidding or land auctions. In case of land auctions for creation of capital to build public infrastructures in the localities under Point d, Clause 4, Article 1 of this Decision, the Auction Councils shall submit to the provincial-level People’s Committee presidents for approval the auction results.

Article 13.- In case of only one investor applying for project execution

If only one investor applies for project execution, then:

- The value of the infrastructure work used for payment of the land fund shall be the cost estimate of the investment project to construct the infrastructural work, which has been approved by competent authorities according to the current regulations on management of capital construction investment;

- The land price used for determining the value of the land fund assigned to the investor for payment of the value of construction of infrastructural work is the land price determined according to the provisions at Point b, Clause 1, Article 5 of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Basing themselves on the bidding (auction) results approved by competent State bodies, the project owners and successful bidders for infrastructure construction or at the land use right value auctions shall sign contracts. Such contracts must fully comply with the law provisions on economic contracts and the regulations on management of capital construction investment.

Article 15.- Payment, accounting and management of money amounts collected from land funds for creation of investment capital for infrastructure construction

1. After assigning land to the bid- or auction-winning investors, the provincial-level Finance and Pricing Services shall record as revenues the land use levy equal to the value of the land funds assigned to the investors for executing infrastructure construction projects and, at the same time, record the payment of the investment capital for building infrastructure construction of the projects.

2. If the value of the land funds assigned to the investors is larger than the value of the projects’ works, the investors must remit the differences in cash into the local budgets. If the value of the land funds assigned to the investors is smaller than the value of the projects’ works, the investors shall be paid the differences from the local budgets; such payment shall comply with the law provisions on the order of allocation of investment capital for capital construction.

3. The land use levy amounts collected from the land funds for creation of capital to build public infrastructures in the localities prescribed at Point d, Clause 4, Article 1 and Clause 4, Article 5 of this Decision, the cash differences (if any) between the value of the capital-creating land funds and the value of built infrastructural works of each project shall be remitted into the State budget according to the law provisions on the State budget. These amounts shall be used only for investment in building local infrastructures according to the approved projects.

Article 16.- Land use right registration

The documents on the winning of auctions or winning of bidding for the construction of works under the projects using land funds for creation of infrastructure construction capital together with other related dossiers as prescribed by law shall serve as a basis for assigning land to the successful bidders at land auctions or bidding for the construction of works to be paid with the capital-creating land funds. The documents on the winning of auctions or winning of bids of construction works, land-assigning decisions of competent State bodies and other related papers shall serve as a basis for the land assignees to register their land use right.

Article 17.- Rights and obligations of investors winning the bidding for works and land assignees

The auction winners that are assigned land must use such land for the right purposes stated in the project documents already approved by competent State bodies. If committing violations, their land shall be recovered under the law provisions on land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The investors winning the bidding for infrastructure construction shall have to strictly perform the contracts signed with the project owners, ensuring the committed construction progress and volume. If committing violations, they shall be handled according to the law provisions on economic contracts.

Article 18.- Responsibilities of State bodies

1. The provincial-level People’s Committees shall have to:

- Promulgate regulations on and direct the organization of, land auctions, direct the bidding for infrastructure construction;

- Decide to organize bidding for infrastructure construction or land auctions on a case-by-case basis;

- Decide the land prices for payment to the investors in case of project bidding;

- Approve the results of the land auctions and the bidding for infrastructure construction;

- Inspect and supervise the implementation of financial mechanisms in the use of land funds for creation of infrastructure construction capital under this Decision.

2. The provincial Finance and Pricing Services shall assuming the responsibility for and coordinate with concerned branches in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Submitting to the provincial-level People’s Committees for approval the land prices in case of determining land prices and bidding for infrastructure construction works. In this case, when submitting the land prices to the provincial-level People’s Committees for approval, the provincial Finance and Pricing Services must consult the agencies in charge of expertise land and real estate prices (if any);

- Submitting to the provincial-level People’s Committees for approval the land prices for determining the land funds for payment to the investors;

- Participating in the Land Auction or Bidding Councils, selecting investors to build infrastructure works;

- Making the budget estimates and the budget settlement of the use of land funds for creation of infrastructure construction capital according to the law provisions on the State budget;

- Recording as State budget revenues the land use levy of the land funds for creation of infrastructure construction capital, recording as State budget expenditures the capital construction investments;

- Assisting the provincial-level People’s Committees in guiding, inspecting and supervising the implementation of this Decision.

Article 19.- Implementation provision

1. The provision on land auctions in this Decision shall also apply to the following cases:

- Assigning land subject to land use levy by the mode of auction;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Assigning land to economic organizations to build dwelling houses for sale or lease (except cases of equitization of State enterprises and shifting from land lease to land assignment with the collection of land use levy);

- Other cases as prescribed by law.

2. This Decision takes effect 15 days after its signing. All regulations on the financial mechanisms in the use of land funds for creation of infrastructure construction capital, which are contrary to this Decision, shall be annulled.

Incomplete projects shall comply with decisions of State bodies competent to approve them.

Projects which are not yet executed shall comply with this Decision.

Article 20.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall, depending on their respective functions, tasks and powers, have to direct concerned units to implement this Decision.

If facing any problems in the course of implementation, the ministries, branches and localities should report them to the Ministry of Finance for timely consideration and settlement.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.090

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!