Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2000/QĐ-CTUBBT về Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và thủ tục đầu tư vào Khu Công nghiệp PhanThiết, tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 22/2000/QĐ-CTUBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tú Hoàng
Ngày ban hành: 29/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2000/QĐ-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 29 tháng 05 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) do Quốc hội khóa IX thông qua ngày 21/6/1994.

- Nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Phan Thiết.

- Xét đề nghị của Ban quản lý các Khu Công nghiệp Bình Thuận tại công văn số 24 /TT-BQL ngày 22/ 3/2000

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định nầy bản qui định về "Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và thủ tục đầu tư vào Khu Công nghiệp PhanThiết, tỉnh Bình Thuận".

Điều 2: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Thuận phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan căn cứ quyết định nầy soạn thảo các mẫu hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư vào Khu Công nghiệp để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Thuận, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư vào Khu Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .

 

Nơi nhận :
+ Như điều 3
+ Bộ Kế hoạch&Đầu tư
+ Ban Quản lý các KCNVN
+ TT.Tỉnh uỷ
+ TT.HĐND tỉnh
+ CT, các PCT.UBND tỉnh
+ Ban Kinh tế Tỉnh uỷ
+ Viện Kiểm sát tỉnh
+ Sở Tư pháp
+ Lưu VP,CN,PPLT,XDCB,TH

KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tú Hoàng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2000/QĐ-CTUBBT về Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và thủ tục đầu tư vào Khu Công nghiệp PhanThiết, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118