Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Đạ Tiêng Tang, xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2198/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH ĐẠ TIÊNG TANG, XÃ ĐẦM RÒN, HUYỆN ĐAM RÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Tiếp theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 147/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Đạ Tiêng Tang, xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông; cụ thể như sau:

1. Khoản 10 - Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 5.210 triệu đồng lên thành 10.603 triệu đồng (mười tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu đồng); trong đó cơ cấu vốn đầu tư điều chỉnh như sau:

- Chi phí xây lắp + thiết bị: 8.142 triệu đồng;

- Chi phí QLDA: 172 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn: 603 triệu đồng;

- Chi phí khác: 146 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 641 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 899 triệu đồng.

2. Khoản 11 - Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước 10.603 triệu đồng; trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 9.963 triệu đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững):

+ Năm 2014: 4.000 triệu đồng.

+ Năm 2015: 4.000 triệu đồng.

+ Năm 2016: 1.963 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: bố trí năm 2014 là 640 triệu đồng.

3. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Đạ Tiêng Tang, xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122