Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường du lịch cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng - Lăng Gia Long do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2183/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 25/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2183/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DU LỊCH CỤM ĐIỂM DI TÍCH LĂNG MINH MẠNG - LĂNG GIA LONG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3914/BKHĐT-KTDV ngày 11/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến thẩm định nguồn vốn dự án Đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2064/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường du lịch cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng - Lăng Gia Long với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Trương Văn Trường Sơn.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phục vụ giao thông, phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng gò đồi.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng tuyến đường dài 3,95km, điểm đầu nối với cầu Hữu Trạch, điểm cuối tại đường vào lăng Gia Long với quy mô đường cấp V đồng bằng, nến đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, công trình trên tuyến quy mô vĩnh cửu, tải trọng HL93.

- Công trình trên tuyến gồm cầu Kim Ngọc có chiều dài toàn cầu 34m, khổ cầu rộng 7m; các cống ngang đảm bảo khả năng thoát nước

7. Địa điểm xây dựng: xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

8. Diện tích sử dụng đất: khoảng 8ha.

9. Phương án xây dựng:

- Hướng tuyến mới.

- Nền đường đào, đắp đất đầm chặt K95-K98.

- Kết cấu mặt đường BTXM M300 dày 24cm,móng cấp phối đá dăm.

- Cầu Kim Ngọc: gồm 1 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dài 18m, móng cọc khoan nhồi đường kính 1m, mỗi mố gồm 4 cọc chiều dài dự kiến 15m.

- Hệ thống thoát nước ngang: xây dựng hệ thống cống ngang gồm các cống hộp đỗ tại chỗ, cống tròn, cống vuông lắp ghép đảm bảo khả năng thoát nước.

- Thoát nước dọc: đào rãnh đất đối với những đoạn nền đào và đắp thấp.

- Xây dựng, bố trí hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục khác đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo cấp đường.

10. Loại, cấp công trình: công trình đường bộ, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Bồi thường đất mồ mả, cây cối hoa màu khoảng 7,5ha, không có hộ phải tái định cư.

12. Tổng mức đầu tư: 44.483 triệu đồng, trong đó:

- Xây lắp: 32.993 triệu đồng

- Đền bù GPMB (tạm tính): 1.017 triệu đồng

- Quản lý dự án: 534 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 1.657 triệu đồng

- Chi phí khác: 562 triệu đồng

- Dự phòng: 7.720 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, gồm Ngân sách Trung ương (Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2012 đối với hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch) và Ngân sách địa phương đối ứng.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm, kể từ ngày khởi công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: XDCB;
- Lưu: VT, XDGT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường du lịch cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng - Lăng Gia Long do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.999
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118