Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 2131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHON NHÀ THẦU XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH PHƯỜNG BẾN TẮM, THỊ XÃ CHÍ LINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật T chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26-11-2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26-10-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Báo cáo thẩm định số 846/BCTĐ-SKHĐT-TĐĐTTN ngày 27 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thng cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh với các nội dung chính sau:

I. CĂN CỨ LẬP K HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THU

- Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 08-6-2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh.

- Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 27-4-2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh.

- Quyết định số 160/QĐ-HĐQT ngày 14-4-2017 của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch bố trí vốn các dự án công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

II. KHÁI QUÁT V DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

3. Địa điểm đầu tư: Phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh.

4. Quy mô dự án:

- Mạng đường ống truyền dẫn: ống nhựa HDPE PE100 PN8 D160 dài 4.056,0m, D110 dài 3.728,0m, HDPE PE80 PN10 D90 dài 6,0m.

- Mạng đường ống dịch vụ: Ống nhựa HDPE PE80 PN10 D63 dài 3.643,0m, D50 dài 10.014,0m, D40 dài 23.952,0m.

5. Tổng mức đầu tư: 10.423.438.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, bn trăm ba mươi tám nghìn đng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đầu tư 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công ty Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tổng mức đầu tư.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2020.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tóm tắt:

1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 576.033.000 đồng (Năm trăm by mươi sáu triệu, không trăm ba mươi ba nghìn đng).

1.2. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 1.207.168.000 đồng (Một tỷ, hai trăm linh bẩy triệu, một trăm sáu mươi tám nghìn đng).

1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 6.433.083.000 đồng (Sáu tỷ, bn trăm ba mươi ba triệu, không trăm tám mươi ba nghìn đồng).

1.4. Tổng giá trị phần công việc chưa lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.177.540.000 đồng (Một tỷ, một trăm by mươi by triệu, năm trăm bn mươi nghìn đồng).

1.5. Tổng giá trị các phn công việc: 9.393.824.000 đng (Chín tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, tám trăm hai mươi bn nghìn đồng).

1.6. Tổng mức đầu tư: 10.423.438.000 đồng (Mười tỷ, bn trăm hai mươi ba triệu, bn trăm ba mươi tám nghìn đng).

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chia làm 03 gói thầu, cụ thể như sau:

- Gói thầu s 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

- Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình.

- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình.

2.1. Gói thầu 01, 02:

TT

Danh mục gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

1

Gói thầu s 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

179.240.000

2

Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình

18.860.000

- Hình thức lựa chọn nhà thu: Chỉ định thu (trong nước).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công ty Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tng mức đu tư.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế.

2.2. Gói thầu số 03:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 6.234.983.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn đng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công ty Công ty Cổ phn kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tổng mức đầu tư.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tự thực hiện.

- Thời gian bắt đu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong Quyết định giao việc và hợp đồng kinh tế của Chủ đầu tư.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

- Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Trọng Hải (16b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


647

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139