Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước mặt Bệnh viện Phụ sản Hải Dương do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 2129/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18-6-2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26-11-2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26-10-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Báo cáo thẩm định số 976/BC-SKHĐT-TĐĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước mặt Bệnh viện Phụ sản Hải Dương với các nội dung chính sau:

I. CĂN CỨ LẬP K HOẠCH ĐẤU THẦU

- Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 07-7-2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hệ thng thoát nước mặt Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

- Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 26-6-2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bổ sung kinh phí cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

II. KHÁI QUÁT V DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước mặt Bệnh viện phụ sản Hải Dương.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện phụ sản tỉnh Hải Dương.

3. Quy mô đầu tư:

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước hố ga cũ.

- Xây mới hệ thống rãnh thoát nước: gồm các nhánh chính B500 và các nhánh phụ B300÷B400.

- Xây dựng mới hệ thống bể chứa nước, ga chuyển bậc, nhà điều khiển bơm, máy bơm đbơm nước từ khuôn viên bệnh viện ra đường Nguyễn Lương Bng khi có ngập úng cục bộ trong khuôn viên bệnh viện.

4. Tổng mức đầu tư: 2.029.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi chín triệu đồng).

5. Địa điểm đầu tư: Đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.

6. Nguồn vốn: Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017.

III. TÓM TẮT, NỘI DUNG K HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tóm tắt:

1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 128.187.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu, một trăm tám mươi bẩy nghìn đồng).

1.2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 67.749.000 đồng (Sáu mươi bẩy triệu, bẩy trăm bn mươi chín nghìn đồng).

1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.799.951.000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

1.4. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 33.113.000 đồng (Ba mươi ba triệu, một trăm mười ba nghìn đồng).

1.5. Tổng giá trị các phần công việc: 2.029.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi chín triệu đồng).

1.6. Tổng mức đầu tư: 2.029.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi chín triệu đồng).

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chia làm 05 gói thầu, cụ thể như sau:

- Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thu.

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

- Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án.

- Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.

2.1. Gói thầu 01, 02, 03, 04:

TT

Danh mục gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu

6.418.000

2

Gói thu s 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

1.704.000

3

Gói thu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

42.443.000

4

Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án

45.702.000

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (trong nước).

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế.

2.2. Gói thầu số 05:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 1.703.684.000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm linh ba triệu, sáu trăm tám mươi bn nghìn đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày, kể từ ngày khởi công.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh và hợp đồng kinh tế.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

- Chđầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

- Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước mặt Bệnh viện Phụ sản Hải Dương theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (thành phố Hải Dương); Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Trọng Hải (16b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước mặt Bệnh viện Phụ sản Hải Dương do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.212.130