Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 22/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2126/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 05 QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tính về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 05 thủ tục tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2499/TTr-SKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này 05 quy trình nội bộ ban hành mới lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Bãi bỏ quy trình nội bộ (số 121) ban hành kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung 04 quy trình nội bộ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bãi bỏ 04 quy trình nội bộ (số 01, 02 và 120, 122) lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 29 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan xây dựng mới quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính này trên Phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư so 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng KSTT, HC-TC, TC-ĐT,TTPVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Nghị.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

PHỤ LỤC I

DANH MỤC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Danh mục quy trình nội bộ ban hành mới

STT

Tên TTHC

Quyết định công bố Danh mục TTHC

Quy trình số

01

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

01

02

Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

02

03

Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư).

03

04

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng.

04

05

Xác nhận chuyên gia

05

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM B, NHÓM C SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

04 ngày

Bước 3

Tổ chức lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Các cơ quan có liên quan

20 ngày

Bước 4

Tổng hợp ý kiến góp ý từ các Bộ và cơ quan liên quan. Thực hiện thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

15 ngày

Bước 5

Trình Lãnh đạo cơ quan xem xét, ký ban hành Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban Giám đốc

03 ngày

Bước 6

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 45 ngày

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CHỦ QUẢN”

* Đối với chương trình đầu tư công:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Bước 2

Xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu thực hiện quy trình thẩm định theo quy định.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

10 ngày

Bước 3

Trên cơ sở kết quả thẩm định, dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình Ban Giám đốc cơ quan xem xét.

Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư

1,5 ngày

Bước 4

Ban Giám đốc xem xét, ký phê duyệt dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình UBND tỉnh quyết định

Ban Giám đốc

1,5 ngày

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh, chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Bước 7

Thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Phòng Tài chính - Đầu tư thẩm định trình Lãnh đạo UBND phê duyệt

3,5 ngày

Bước 8

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi Quyết định phê duyệt cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công chức phụ trách Văn thư VPUBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày

* Đối với dự án nhóm A:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu thực hiện quy trình thẩm định theo quy định.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

07 ngày

Bước 3

Trên cơ sở kết quả thẩm định, dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình Ban Giám đốc cơ quan xem xét.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư

0,5 ngày

Bước 4

Ban Giám đốc xem xét, ký phê duyệt dự thảo dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình UBND tỉnh quyết định

Ban Giám đốc

01 ngày

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh, chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Bước 7

Thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Phòng Tài chính - Đầu tư thẩm định trình Lãnh đạo UBND phê duyệt

3,5 ngày

Bước 8

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi Quyết định phê duyệt cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công chức phụ trách Văn thư VPUBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày

* Đối với dự án nhóm B, C:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu thực hiện quy trình thẩm định theo quy định.

Công chức Phòng Quản lý đau tư

05 ngày

Bước 3

Trên cơ sở kết quả thẩm định, dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình Ban Giám đốc cơ quan xem xét.

Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư

0,5 ngày

Bước 4

Ban Giám đốc xem xét, ký phê duyệt dự thảo dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình UBND tỉnh quyết định

Ban Giám đốc

0,5 ngày

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh, chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Bước 7

Thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Phòng Tài chính - Đầu tư thẩm định trình Lãnh đạo UBND phê duyệt

1,5 ngày làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi Quyết định phê duyệt cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công chức phụ trách Văn thư VPUBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “QUYẾT ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT, PHI DỰ ÁN (BAO GỒM DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

01 ngày

Bước 3

Gửi văn bản lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

Các cơ quan có liên quan

10 ngày

Bước 4

Tổng hợp ý kiến góp ý từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan; xây dựng báo cáo tổng hợp.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

01 ngày

Bước 5

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, tổ chức thẩm định và dự thảo hồ sơ phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án trình Ban Giám đốc xem xét.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư

01 ngày

Bước 6

Ban Giám đốc xem xét, ký phê duyệt dự thảo báo cáo, hồ sơ quyết định phê duyệt đầu tư chương trình, dự án trình UBND tỉnh quyết định.

Ban Giám đốc Sở

01 ngày

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh, chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển phòng Tài chính - Đầu tư phụ trách lĩnh vực thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Bước 9

Thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Phòng Tài chính - Đầu tư thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

3,5 ngày

Bước 10

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi Quyết định phê duyệt cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công chức phụ trách Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày

Quy trình số 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI, VỐN ĐỐI ỨNG”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

03 ngày

Bước 3

Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng dự án)

10 ngày

Bước 4

Tổng hợp ý kiến góp ý từ các cơ quan liên quan.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

05 ngày

Bước 5

Trình Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư xem xét để trình Ban Giám đốc Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư.

02 ngày

Bước 6

Lãnh đạo phòng trình Ban Giám đốc xem xét, trình UBND tỉnh quyết định

Ban Giám đốc Sở

02 ngày

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chuyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

0,5 ngày

Bước 9

Thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án.

Phòng Tài chính - Đầu tư thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

4,5 ngày

Bước 10

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi Quyết định phê duyệt cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan, nhà tài trợ nước ngoài và Sở Kế hoạch và Đầu tư (để cập nhật trên hệ thống).

Công chức phụ trách Văn thư VPUBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày

Quy trình số 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “XÁC NHẬN CHUYÊN GIA”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nấu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm định và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

01 ngày làm việc

Bước 3

Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

Các cơ quan có liên quan

06 ngày làm việc

Bước 4

Tổng hợp ý kiến góp ý từ các cơ quan liên quan.

Công chức Phòng Quản lý đầu tư

02 ngày làm việc

Bước 5

Trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo cơ quan xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư.

01 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyên Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Thẩm định hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt văn bản xác nhận.

Phòng Tài chính - Đầu tư thẩm định trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt

2,5 ngày làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và trả kết quả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (để cập nhật trên hệ thống).

Công chức phụ trách Văn thư VPUBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC (hoặc chuyển kết quả qua đường bưu điện).

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2126/QĐ-UBND ngày 22/09/2023 phê duyệt 05 quy trình nội bộ mới trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


898

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!