Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2096/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn bổ sung thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2096/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 12/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2096/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN BỔ SUNG THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (WB3)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1069/QĐ-TTg ngày 25/9/2003 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và số 70/QĐ-TTg ngày 08/01/2004 phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;

Xét Tờ trình số 1134/TTr-CPO-WB3 ngày 18/8/2011 của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn bổ sung thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (WB3), kèm theo Biên bản ghi nhớ Đoàn giám sát dự án tháng 5/2011 và văn bản của WB ngày 17/8/2011 về việc thông qua đề cương, kế hoạch đấu thầu tư vấn bổ sung;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn bổ sung thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (WB3), cụ thể như sau:

1. Nội dung gói thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo.

2. Nguồn vốn: từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP) (vốn vay WB và vốn đối ứng).

Điều 2. Giao Ban CPO tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Chủ đầu tưThủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban CPO;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN BỔ SUNG
DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (VWRAP), KHOẢN VAY Cr.3880-VN
(Kèm theo Quyết định số 2096/BNN-TCTL ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Số hiệu gói thầu

Nội dung gói thầu

Giá gói thầu (triệu VNĐ)

Phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nguồn vốn

1

 

Tư vấn lập Sổ tay Hiện đại hóa hệ thống tưới

1.700

Chỉ định thầu

Trọn gói

Quý 3/2011

5 tháng

Hợp phần 4

2

 

Tư vấn hỗ trợ tăng cường hiệu ích tưới thông qua HT BenchMarking

1.600

Chỉ định thầu

Trọn gói

Quý 3/2011

5 tháng

Hợp phần 4

3

DSM/TV/2011

Tư vấn lập Sổ tay An toàn đập

1.650

CQ

Trọn gói

Quý 3/2011

5 tháng

Hợp phần 2

4

IMT/PIM/CPO/2011

Tư vấn hỗ trợ thí điểm chuyển giao quản lý tưới khu mẫu 3 TDA CS-CS, Kẻ Gỗ, Phú Ninh

3.000

Chỉ định thầu

Trọn gói

Quý 3/2011

5 tháng

Hợp phần 4

5

TA/IC/CPO/2011

3 Chuyên gia tư vấn cá nhân hỗ trợ quản lý thực hiện dự án (TA), gồm:

- Chuyên gia quản lý dự án

- Cố vấn kỹ thuật

- Chuyên gia quản lý tưới

 

 

 

 

1.600


1.900


1.300

Chỉ định thầu

Trọn gói

Quý 3/2011

5 tháng

Hợp phần 4

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2096/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn bổ sung thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.752
DMCA.com Protection Status