Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 28 và 29 dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2041/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU SỐ 28 VÀ 29 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ KHU PHỐ A&E, PHƯỜNG THANH HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-CTUBBT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết;

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 10/12/2010, Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 15/11/2013, Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 09/10/2014, Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 và Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 10/10/2016, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết;

Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư khu phố A&E;

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2017;

Căn cứ Công văn số 542/UBND-ĐTQH ngày 20/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết;

Căn cứ Công văn số 2558/UBND-ĐTQH ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bàn giao các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 703/TTr-BQLDA ngày 10/7/2017 và Báo cáo thẩm định số 2890/BC-SKHĐT ngày 14/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 28 và 29 dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, ĐTQHXD. Thiện

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU SỐ 28 VÀ 29 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ KHU PHỐ A&E, PHƯỜNG THANH HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

28

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục còn lại đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, san nền, kè bảo vệ sông

432,23

Ngân sách tỉnh và thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

30 ngày

29

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp

25,89

15 ngày

Tổng giá trị các gói thầu

458,12

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 28 và 29 dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116