Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Công tác thẩm định phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch Kom Tum

Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP CÁCQUY HOẠCH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2006/STC-QLNS ngày 05 tháng 6năm 2020;

Báo cáo thẩm định số 74/BC-STP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh (đơn vị dự toán cấp I) và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp công tác, thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp mà pháp luật đã quy định cụ thể và không được phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đối với dự toán chi phí lập dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệttheo quy định.

2. Đối với dự toán chi phí lập quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ một số lĩnh vực chuyên ngành đặc thù thuộc cấp tỉnh quản lý, các Sở chuyên ngành tổ chức thẩm định hoặc thẩm định, phê duyệt (trừ trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, không phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Cụ thể:

a) Các Sở chuyên ngành thuộc tỉnh:

Thẩm định dự toán chi phí lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (quy định tại Phụ lục II Luật Quy hoạch) thuộc ngành mình quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thẩm định dự toán chi phí lập phương án thiết kế kỹ thuật: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh,trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán chi phí xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn toàn tỉnh,trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Sở Xây dựng:

Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch xây dựng và đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên ngành đặc thù cấp huyện được phân cấp quản lý:

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt chi phí lập dự án, đề án, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý và các quy định hiện hành khác có liên quan (trừ trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, không phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Quá trình thực hiện, các địa phương lưu ý phối hợp chặt chẽ với các Sở chuyên ngành để tham gia, góp ý kiến trước khi địa phương hoàn thiện kết quả thẩm định, phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản
) (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tỉnh:
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh:
- Chi c
c Văn thư -Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum:
- Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu
: VT, HTKT.TVL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2020/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 về phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!