Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2013 cho phép lập dự án quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1992/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG SẢN XUẤT THỦA GẦN TẠI KHU VỰC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ v/v lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Công văn số 37/BNN-TCTS ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đầu tư kết cấu hạ tầng dự án nuôi cá nước lạnh lòng hồ thủy điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 499/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La với những nội dung sau:

1. Tên dự án

Quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

2. Chủ đầu tư

Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mục tiêu quy hoạch

- Xây dựng cơ bản quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng và định hướng ngành thủy sản của tỉnh nhất là việc phát triển nuôi, khai thác thủy sản ổn định bền vững.

- Khai thác tối đa và có hiệu quả tiềm năng và lợi thế mặt nước ao, hồ nhất là diện tích mặt nước hai hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La làm tăng giá trị sản xuất của ngành thủy sản, chuyển từ tự cung tự cấp sang phát triển sản

phẩm thủy sản hàng hóa để xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho đông bào các dân tộc đặc biệt là các đồng bào di vén vùng lòng hồ thiếu đất canh tác, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, an toàn xã hội của tỉnh.

4. Địa điểm, quy mô lập quy hoạch

Vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

5. Kinh phí lập Quy hoạch

Khái toán tổng kinh phí lập quy hoạch khoảng 800 triệu đồng (tám trăm triệu đồng).

Kinh phí lập quy hoạch xác định trên cơ sở đề cương, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Nguồn kinh phí

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh.

7. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Năm 2013 - 2014

Điều 2. Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ Luật Xây dựng; hướng dẫn và các quy định hiện hành của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về quản lý dự án đầu tư, quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M01), 18b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2013 cho phép lập dự án quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37