Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1954/QĐ-BGTVT năm 2009 phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1954/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1954/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NÂNG CAO AN TOÀN BẾN KHÁCH NGANG SÔNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Thủ tướng   Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2009 của Bộ trưởng       Bộ GTVT cho phép lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”;
Xét tờ trình số 974/TTr-CĐTNĐ ngày 02/7/2009 Cục ĐTNĐ Việt Nam trình thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cơ bản nội dung đề cương, dự toán khảo sát cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” như tờ trình số 974/TTr-CĐTNĐ ngày 02/7/2009 của Cục ĐTNĐ Việt Nam và đề cương, dự toán chi tiết kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” với giá trị là: 4.614.230.339 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, hai trăm ba mươi nghìn, ba trăm ba mươi chín đồng).

Bao gồm:

- Chi phí thu thập tài liệu: 231.784.677 đ

- Chi phí tổng hợp, phân tích, xử lý thống kê các bến: 21.428.800 đ

- Chi phí khảo sát chi tiết một số bến khách ngang sông: 1.723.181.023 đ

- Chi phí khảo sát đội thanh tra giao thông đường thủy: 1.040.063.570 đ

- Chi phí khảo sát hiện trạng, trật tự ATGT ĐTNĐ biên soạn tài liệu ATGT, dựng phim tuyên truyền: 395.950.000 đ

- Chi phí lập dự án đầu tư (tạm tính): 900.176.462 đ

- Thuế VAT 10%: 301.645.807 đ

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn vốn: Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.

2. Tiến độ: Hoàn thành năm 2009.

3. Căn cứ vào nội dung đề cương, khối lượng thực hiện điều tra, khảo sát và sản phẩm hoàn thành, Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn lưu ý nội dung mô hình tổ chức, cơ chế quản lý bến khách ngang sông để tăng hiệu quả dự án.

Cục ĐTNĐ Việt Nam có trách nhiệm triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư theo các qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Điều 4. Các ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Môi trường, Khoa học công nghệ, An toàn giao thông; Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT; Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Kho bạc Nhà nước Tp Hà Nội;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1954/QĐ-BGTVT năm 2009 phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139