Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2006 về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 1952/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Khiêu
Ngày ban hành: 20/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1952/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007 (HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU) CHO CÁC HUYỆN - THỊ XÃ QUẢN LÝ VỐN CÁC DỰ ÁN THUỘC NHÓM C CÓ MỨC VỐN DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Quyết định số 219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII- kỳ họp thứ 10 về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn, quyết định đầu tư xây dựng các dự án xây dựng cơ bản thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng, cụ thể:

1. Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 14,4 tỷ đồng

Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mỗi huyện, thị xã là 1,8 tỷ đồng (1,5 tỷ đồng như năm 2006 và 0,3 tỷ đồng xây dựng trụ sở làm việc chung của Công an và Quân sự xã, phường, thị trấn). Các địa phương có các xã, phường, thị trấn được thành lập mới theo Nghị định của Chính phủ được hỗ trợ thêm 500 triệu đồng/xã, phường, thị trấn mới thành lập để xây dựng mới trụ sở làm việc tạm thời.

2. Mục tiêu hỗ trợ đầu tư gồm:

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, xã, phường, thị trấn;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Đảng uỷ xã, phường, thị trấn;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các chợ cấp II, ...;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án thuỷ lợi phục vụ mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,...

- Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc chung của Công an, Quân sự xã, phường, thị trấn (150 triệu đồng/1 trụ sở), mỗi huyện, thị xã 01 năm xây dựng 02 trụ sở.

Điều 2. Cơ chế điều hành

- Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã chọn danh mục và quyết định đầu tư các dự án có mức vốn đầu tư dưới 01 tỷ đồng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính giám sát việc thực hiện các mục tiêu đầu tư và chuyển vốn thanh toán khối lượng khi công trình có báo cáo tiến độ thực hiện của huyện, thị xã theo quy định.

- Thủ tục thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2006 về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33